Faqja e Parë


 Drejtues Lënde :         Dr. Alba Çomo
 Përshkrimi i lëndës
Ky kurs ka për qëllim tu jap studentëve njohuri lidhur me bazat e të dhënave, duke u fokusuar në sistemet e menaxhimit të bazave të të dhënave relacionare(RDMBS) dhe më  konkretisht me SQL Server  dhe Oracle 10g. 

Në të trajtohen:

 • aspekte të ndërtimit të një baze të dhënash relacionare, aksesimit, manipulimit dhe fshirjes të dhënash  në një bazë të dhënash relacionare duke përdorur gjuhën  SQL
 • Aspekte te SQL proceduriale
 • Aspekte të administrimit të një baze të dhënash relacionare, duke parë mënyrën se si funksionon dhe cilat janë problemet kryesore që mund te hasen nga administratori i bazës së të dhënave.


Objektivat
 • Të njohë studentët me bazat e të dhënave.
 • Të njohë studentët me komponentët bazë të një RDBMS.
 • Objektivat e kursit përfshijnë implementimin dhe manipulimin e një baze të dhënash duke përdorur RDMS-se e MSSQL Server 2008 (dhe Oracle 10g) si dhe duke përdorur gjuhen SQL.
 •  Në përfundim të këtij kursi, studentët do të dinë komponente kryesore të një bazë të dhënash, do kenë në vëmendje çështje të sigurisë së bazave të të dhënave, do mësojnë të manipulojnë objektet e një bazë të dhënash me SQL si dhe të optimizojnë kërkimin në to.
 Njohuritë paraprake Nuk nevojiten njohuri paraprak


Mënyra e shlyerjes

Detyrë Kursi (20%) + Laborator (10%) + Provim (70%)

Kredite

12


Zhvillimi i Mësimit

 

Cikli: Bachelor     Dega: Teknologji Informacioni    Viti:   II

Semestri I,        15 javë: 2 orë leksione, 2orë seminare, 1 ore laborator/javë,

Semestri II,     15 javë: 2 orë leksione, 2 orë seminare/ javë

Zhvillimi i Provimit

Vetëm me shkrim, 50% pikëve detyrim, 40-50 pike nota pesë, çdo dhjetë pikë vlerësimi shtohet me një notë.

Njoftime

 • Leksion i dates 15 Nentor 2017 Leksioni i dates 15 Nentor 2017 per te dy grupet A dhe B, nuk do te zhvillohet. Do te njoftoheni perseri per zevendesimin e tij.
  Posted Nov 15, 2017, 1:42 AM by Alba Como
 • Rezultatet e provimit - Date 12 Shtator Rezulatet e provimit te lendes Baze te dhenash, te realizuar ne daten 12 Shtator 2017 . Rishikimi/Ankimi do te realizohet ne daten 18 SHTATOR 2017 ora 10:00 - 10:30 ...
  Posted Sep 17, 2017, 11:02 PM by Alba Como
 • Rezultatet e Provimit - Data 13 Shtator 2017 Rezulatet e provimit te lendes Baze te dhenash, te realizuar ne daten 13 Shtator 2017  i gjeni duke klikuar ne linkun 'Rezultatet'. Rishikimi/Ankimi do te realizohet ne daten 18 ...
  Posted Sep 17, 2017, 8:08 AM by Alba Como
 • Rezultatet e Provimit - Sezoni Paradiplomim 2017 Kodi Nota 07BM 5 10THK 5 11OAF 4 13RYD 5 17DB 4 1AAD 5 1AAP 4 1ABZH 5 1AXHF 4 1DBM 5 1EBR 4 1EIL 5 1ENH 4 1GSK 4 ...
  Posted Jul 13, 2017, 12:05 AM by Alba Como
 • Seminar Date 3 Shkurt Seminari i dates 3 shkurt do te realizohet si meposhte:Salla 216 A  Ora 10 Grupi B1Salla 216 A  Ora 11 Grupi B2Faleminderit!
  Posted Feb 2, 2017, 5:28 AM by Alba Como
Showing posts 1 - 5 of 5. View more »