Faqe e parë

Drejtues Lënde : Dr. Alba Çomo, Msc. Petrika Manika
Programi mësimor: 2 orë leksion/jave, 2 orë seminar/jave (15 javë)
Programi studimit: Bachelor Informatike, Viti 1 dhe 3
Numri Krediteve:  5


Pershkrimi i lendes

Kursi ka per qellim t'ju mesoje studenteve konceptet dhe bazat per ndertimin e sistemeve kombinatorike llogjike. Gjate ketij kursi do te merren konceptet baze mbi teorine e informacionit duke analizuar skemat e komunikimit te mesazheve dhe burimet e tyre. Gjithashtu do te paraqiten kodimet e ndryshme te mesazheve si dhe skema te ndryshme kodimi per korrigjimin e gabimeve. Algjebra Booleane dhe rregullat e saj eshte nje tjeter fushe qe do te analizohet. Pergjate ketij kursi do te studiohen sistemet kombinatorike me nje dalje dhe sistemet kombinatorike me shume dalje duke perdorur dy algoritmet baze: Hartat Karno dhe Metoda Tabelare e Minimizimit. Kursi ne fund do te mbyllet duke analizuar sistemet sekuencore sinkrone dhe asinkrone.
Ne perfundim te kursit studentet do te zoterojne dijet e duhura per sistemet llogjike dhe do te jene te afte te:
1. Analizojne optimizimin e nje sistemi duke perdorur teknika te ndryshme optimizimi.
2. Ndertojne sisteme kombinatorike te optimizuara.


Vleresimi

Bachelor Informatike, Viti 3
Detyre Kursi - 20%
Provim me shkrim ne fund te semestrit, 80%

Bachelor Informatike, Viti 1
Provim me shkrim ne fund te semestrit, 100%


Literatura

Leksione te shkruara nga drejtuesit e Lendes
Sisteme Llogjike, Ilia NINKA  (liber)