ผลงานประกวดสื่อ นวัตกรรม
  นายศิขรินทร์  ศิรินาม
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผลงาน : Endless Card แผ่นพับไม่มีวันจบ
นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
ผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงาน : ชุดที่ 1 กระแสไฟฟ้าและการผลิตกระแสไฟฟ้า

ผลงานสื่อและนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2559
นายอดุลย์   จันธิมา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลงาน : ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เรื่อง ภาคตัดกรวย
รายละเอียดผลงาน >>
นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงาน : การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา สารสนเทศ 3 :   สร้างสรรค์เว็บไซต์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียดผลงาน >>
นายพงษ์ศักดิ์  เจนใจ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลงาน : การพัฒนาอุปนิสัยพอเพียงของผู้เรียนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม        
รายละเอียดผลงาน >>
นายศิขรินทร์  ศิรินาม
ตำแหน่งครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ผลงาน : การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้เทคนิค 4H ในรายวิชาสุขศึกษา
รายละเอียดผลงาน >>
นางสาวนิศาธร   กองมงคล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลงาน : การพัฒนาทักษะการเล่นสะล้อโดยใช้เทคนิค OS รายวชิาปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง
รายละเอียดผลงาน >>