อบรมสร้างแรงบันดาลใจและการคิดเชิงบวกแก่นักเรียน

โพสต์5 ส.ค. 2559 02:17โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนได้จัดอบรมพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการคิดเชิงบวก และการสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนหนังสือ เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางความคิดและรู้จักหลักคิดเลือกอาชีพและตัดสินใจในการดำเนินชีวิตในอนาคต โดยมี ดร.นารา กิตติเมธีกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments