อบรมสร้างเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มวัยรุ่น

โพสต์1 มิ.ย. 2560 08:49โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2560 10:17 ]

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา ได้จัดอบรมโครงการ "สร้างเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรณรงค์ป้องกันไม่ให้กลุ่มเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>