อบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการใช้สื่อไอซีที

โพสต์16 ต.ค. 2559 00:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานบริการสารสนเทศและไอซีที จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรมบริหารงานโรงเรียน  SMSS และโปรแกรมในการผลิตสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ อาทิ DLIT Microsoft Office 2013 QRCODE Aurasma เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อไอซีทีเต็มรูปแบบในภาคเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments