อบรมการแนะแนวและการใช้เครื่องมือประเมินบุคลิกภาพผู้เรียน

โพสต์26 พ.ค. 2559 08:05โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนได้จัดอบรมการแนะแนวและการใช้เครื่องมือประเมินบุคลิกภาพผู้เรียนตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ โดยมีหน่วยงาน และผู้ทรงคุณร่วมบรรยายในงาน อาทิ นายเลิศศักดิ์  พรหมประเสริฐ รองฯผอ.สพม.36  นายณรงค์  เพชรล้ำ ผอ.กลุ่มแผนและงบประมาณ 1 สพฐ. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้แทนการค้าอำเภอเชียงคำ สำนักจัดหางานจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนและหน่วยงานดังกล่าวได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments