ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ศึกษาดูงานศูนย์ ปศพพ.

โพสต์24 ก.ย. 2562 02:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2562 02:47 ]

วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งนำโดย นายนพดล  สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน พร้อมคณะครูจำนวน 16 ท่าน ในโอกาสมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ซึ่งทางโรง่เรียนได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะศึกษาดูงานในการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>