ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:22โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียน ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนมาประยุกต์ใช้กับการกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ และศูนย์วัจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments