วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมงาน
"สัปดาห์อาเซียนศึกษา" โดยมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ มากมาย อาทิ  การแสดงจินตลีลาอาเซียนร่วมใจ การแสดงวัฒนธรรมประจำชาติอาเซียน การแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน การตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้อาเซียนศึกษา นอกจากนี้ทางกลุ่มสาระฯ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาแก่นักเรียนตลอดทั้งวันอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีสาระความรู้มากมาย