สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สพฐ. ศึกษาดูงาน

โพสต์5 ม.ค. 2560 01:45โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
วันที่ 5 มกราคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียน และศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรทวิศึกษา เป็นต้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยียมชมโรงเรียนของเรามา ณ โอกาสนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments