โรงเรียนบ้านปงใหม่ศึกษาดูงาน

โพสต์22 ม.ค. 2561 01:50โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 05:42 ]

วันที่ 19 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านปงใหม่ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้นำคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ตลอดจน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งทางโรงเรียนได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานให้ความสนใจเรียนรู้เป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>