ประเมิน ScQA

โพสต์2 มี.ค. 2562 02:45โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 02:45 ]

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA นำโดย ผอ.อดุลย์  นันท์บัญชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 5 ท่าน ในโอกาสมาติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตาม เกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับ ScQA  พร้อมรับฟังคำแนะนำ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำมาพัฒนาผลการดำเนินงานในลำดับต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>