ประเมินความพร้อมก่อนรับประเมินศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์30 ธ.ค. 2559 01:49โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2559 07:49 ]
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประเมินความพร้อมโรงเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก สพม.36 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยมี นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน อาทิ ฐานการเรียนรู้เทิดไท้องค์ราชัน ฐานการเรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ฐานการเรียนรู้เพียบพร้อมคุณธรรม ฐานการเรียนรู้น้อมนำภูมิปัญญา (ท้องถิ่น) ฐานการเรียนรู้ต้นกล้าเมล็ดกาแฟ  และฐานการเรียนรู้เพื่อนแท้โรงเรียนธนาคาร เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการได้แนะแนวทางการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments