ประชุมสรุปงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์30 มี.ค. 2560 02:32โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2560 02:32 ]
วันที่ 20 - 23 มีนาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปงาน โครงการของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีกิจกรรมพัฒนาครูและระดมความคิดในการพัฒนาโรงเรียน อาทิ การอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย AR Code และ QR Code การศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน การสรุปงานของ ฝ่าย/งาน และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ระดมความคิดของคณะครูในการที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนต่อไปให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>