พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โพสต์10 ส.ค. 2559 05:57โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีระเบียบวินัย รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนการยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments