วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พระครูวิบูลนพการ เจ้าคณะตำบลฝายกวางเขต 1 และ พระอธิการครรชิต ปภากโร เจ้าคณะตำบลฝายกวางเขต 2 ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุนรวมเป็นเงินทุน 18,000 บาททั้งนี้โดยความเมตตาอนุเคราะห์ประสานทุนการศึกษาโดยพระอธิการสมบูรณ์ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดหัวทุ่ง ขออนุโมทนาสาธุๆในคุณความดีของเจ้าคณะทั้งสองท่าน และพระอาจารย์มา ณ โอกาสนี้