กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน

โพสต์29 ส.ค. 2560 07:51โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2560 07:52 ]
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ วันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียนแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมทั้งบูรณาการกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการค้นคว้า ทดลอง และการแสดงออกทางสร้างสรรค์ อาทิ กิจกรรม Science Show กิจกรรมการวาดภาพ การจัดแสดงผลงานของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>