กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์12 ก.พ. 2561 19:35โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2561 19:35 ]

นที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อพัฒนานักเรียนที่ร่วมกิจกรรมให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>