เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด

โพสต์12 มี.ค. 2560 20:16โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2560 20:16 ]

วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อพัฒนานักเรียนที่ร่วมกิจกรรมให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>