ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

โพสต์10 ก.พ. 2559 18:14โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2559 18:15 ]
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนของเราจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อพัฒนานักเรียนที่ร่วมกิจกรรมให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าต่อไป<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments