ค่ายจิตอาสาพัฒนาความรู้

โพสต์6 ส.ค. 2562 04:05โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 04:28 ]
วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จัดกิจกรรม "ค่ายจิตอาสาพัฒนาความรู้" ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปังค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการกำหนดเป้าหมายของชีวิต และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากน้องๆ โรงเรียนบ้านใหม่ปังค่าฯ เป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>