การศึกษาเรียนรู้ฐาน ปศพพ.

โพสต์23 มิ.ย. 2562 22:14โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 22:14 ]

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เพื่อศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการถอดรหัสหลักปรัชญาฯ เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>