การรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โพสต์6 เม.ย. 2562 21:08โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 21:08 ]
****หมายเหตุ : การจัดห้องเรียนนี้ใช้เฉพาะการมอบตัวเท่านั้น ห้องเรียนจริงจะมีการจัดในภายหลัง

นักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2562  ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบตัววันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง
นักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2562  ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบตัววันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง

****เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว
    1. สำเนา ปพ.1
    2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
    3. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
    4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
    5. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
    6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
    7. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
***ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น