บูรณาการกิจกรรมวันอาเซียนและวันวิทยาศาสตร์

โพสต์10 ก.ย. 2559 01:41โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด ต่อต้านยาเสพติดสู่อาเซียน  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมทั้งบูรณาการกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการค้นคว้า ทดลอง และการแสดงออกทางสร้างสรรค์ อาทิ กิจกรรม Science Show กิจกรรมการวาดภาพ การจัดแสดงผลงานของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments