ปัจฉิมนิเทศ 2564

โพสต์8 เม.ย. 2564 02:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2564 02:48 ]


วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีัการศึกษา 2563 ซึ่งมีคณะครู และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนในครั้งน้ี้อย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์3 มี.ค. 2564 23:08โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 23:09 ]

ชนะเลิศการเขียนเรียงความ กอช.

โพสต์3 มี.ค. 2564 23:06โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 23:06 ]


นางสาววรัญญา ใจเขียว ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ซึ่งจัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย โดยรับมอบเกียรติบัตรจาก นายปรัชญา พิลึก ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคำ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

โพสต์28 ก.พ. 2564 00:02โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2564 00:03 ]


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป  เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบตรในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

โรงเรียนดอยงามวิทยาคมศึกษาดูงาน

โพสต์28 ก.พ. 2564 00:00โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2564 00:00 ]


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้มาศึกษาดูงานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมึคุณครูธาราจันทร์  สินธุพรหม และคณะให้การต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นลำดับต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ศูนย์ฝึก นศท.แนะแนวการเรียน รด.

โพสต์27 ก.พ. 2564 23:56โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2564 23:56 ]

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา ได้มาแนะแนวการเรียนนักศึกษาวิชาทหารแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมคตวามพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารในปีการศึกษา 2564 ต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์27 ก.พ. 2564 23:50โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2564 00:05 ]


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคี 4 ฝ่าย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการโรงเรียนป ระจำปีงบประมาณ 2564 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์21 ก.พ. 2564 02:49โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2564 02:49 ]


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. ดร. สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมคณะได้มาพบปะเยี่ยมเยียนคณะครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ให้กำลังใจในการทำงานตลอดถึงให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ครูให้สมคำว่า “ครู” โดยเฉพาะเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รับการนิเทศจาก สพม.36

โพสต์21 ก.พ. 2564 02:46โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2564 02:46 ]


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะศึกษานิเทศก์จาก สพม.เขต 36 นำโดยนางบุษกร เชื้อสีดา  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจัดการศึกษาของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  โดยมีนายวิโรจน์  แสงแก้วและคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์18 ก.พ. 2564 02:38โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2564 02:39 ]

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะศึกษาธิการภาค 16 และคณะศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

1-10 of 361