เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
http://www.fkw.ac.th/suffschool
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/


เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/

บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

เยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม
www.fkw.ac.th/index.php


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้  เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความพอเพียง”

พันธกิจ

          1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ มีศักยภาพเป็นพลโลก
          2. พัฒนาศักยภาพครูให้มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน 
          3. พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
          4. พัฒนานักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง OBECQA
          6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

        1. นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เป็นเลิศทางวิชาการ
                สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตอย่างสร้างสรรค์  
        2. ครูเป็นครูมืออาชีพ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน 
        3. โรงเรียนมีคุณภาพ จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
        4. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        5. โรงเรียนบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง OBECQA
        6. โรงเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญา

          สำนึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ  รักระบอบประชาธิปไตย ใฝ่วิชา พัฒนาชาติไทย

ปณิธาน

          โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม มีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิขาการ เป็นคนดี มีคุณภาพ

อัตลักษณ์โรงเรียน

          "ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม"

เอกลักษณ์โรเงรียน

          "ภูมิทัศน์ดี มีสัมมาคารวะ"


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

QR CODE

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/coffee/

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/