เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
http://www.fkw.ac.th/suffschool
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/


เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/

บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

เยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม
www.fkw.ac.th/index.php


ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่
ถนนเชียงคำ-ปง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

โทรศัพท์ 054-883516
โทรสาร  054-883517
E-mail: py2chk240@gmail.com
Website : http://www.fkw.ac.th

          โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 152 ไร่ ทิศเหนือติดกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ทิศใต้ติดกับที่ดินสาธารณะ สภาตำบลฝายกวางและสำนักงานชลประทาน ทิศตะวันออกติดกับที่สาธารณะสภาตำบลฝายกวางและสำนักงานอุทกวิทยา  และทิศตะวันตกติดกับถนนสายเชียงคำ-ปง

          ในปี พ.ศ.2521 นายจอมแปง วงศ์ราษฎร์ กำนันตำบลฝายกวางและคณะกรรมการสภาตำบล ได้เสนอนายสุรวัฒน์ ปริญญะจิตตะ นายอำเภอเชียงคำ พิจารณาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยใช้ที่ดินที่สภาตำบลสงวนไว้บริเวณหมู่ที่ 10 ต่อมานายอำเภอเชียงคำจึงได้ประชุมคณะกรรมการโดยมีศึกษาธิการอำเภอ หน่วยราชการและเอกชน ที่ประชุมเห็นชอบจึงขออนุมัติไปยังกรมสามัญศึกษาจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ.2525 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนและตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า"โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม"

          การเปิดสอนในปีการศึกษา 2525 มีนักเรียนจำนวน 65 คน  ครู 5 คน  นักการภารโรง 1 คน   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายชัชวาลย์  อำมาตย์มณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และแต่งตั้งนายเอ็ด นครแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายวิโรจน์  แสงแก้ว

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 รูปคบเพลิงที่ลุกโชติช่วง

หมายความว่า โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยความมานะพยายาม ความเสียสละของประชาชนในตำบลฝายกวางและตำบลแม่ลาว ซึ่งได้บุกเบิกแผ้วถางทั้งกลางวันและกลางคืน ในเวลากลางคืนก็ต้องใช้ "กวาง" ซึ่งหมายถึง "ชันไฟ" จุดให้ความสว่างไสวในการทำงาน เสมือนหนึ่งโรงเรียนเป็นแสงสว่างนำทางแห่งปัญญาเพื่อความเจริญก้าวหน้าแก่เยาวชนและชุมชนทั่วไป

อักษรย่อของโรงเรียน

           ฝ.ก.ว.

ปรัชญาของโรงเรียน

          "สำนึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ รักระบอบประชาธิปไตย ใฝ่วิชา พัฒนาชาติไทย"

คำขวัญของโรงเรียน

          "คนดี งานดี "

 คติธรรมประจำโรงเรียน

          นฺตถิ ปญฺญา สมา อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน

          เขียว-ขาว

  สีเขียว    หมายถึง    ความสดชื่น  แจ่มใส  จิตใจเบิกบาน
  สีขาว     หมายถึง     ความบริสุทธิ์  จิตใจแน่วแน่ในการใฝ่หาความรู้


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

QR CODE

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/coffee/

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/