หลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
http://www.fkw.ac.th/suffschool
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/


เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/

บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

เยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม
www.fkw.ac.th/index.php


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    1. นายวรวิทย์             บุรณศิริ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ประธานกรรมการ
    2. นางกนกวรรณ        ปันธุระ                   ผู้แทนผู้ปกครอง                                      กรรมการ
    3. นางคีรีพร                สนชาวไพร           ผู้แทนครู                                                   กรรมการ
    4. นายสมจิตร            อิ่นคำ                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ
    5. นายคำแก้ว            ใจดี                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ
    6.  นายณรงค์             กลิ่นหอม              ผู้แทนศิษย์เก่า                                        กรรมการ
    7. พระครูสุภัทร         พรหมคุณ              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                กรรมการ
    8. นางสิริพร               กุสาวดี                  ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น                          กรรมการ
    9. นายชูชาติ              ชอบทำนา            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ
    10. นายประหยัด      ท้ายเรือคำ            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ
    11. นายเฉลิมชัย       มีสุข                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ
    12. นายบุญสินธุ์       มังคลาด                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ
    13. นางศิราณ๊           อินต๊ะปัญญา         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ
    14. นายธวัชชัย         ใจดี                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ
    15. ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                                                         กรรมการและเลขานุการ


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

QR CODE

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/coffee/

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/