เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/pssp/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
 • การศึกษาเรียนรู้ฐาน ปศพพ.

  วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เพื่อศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการถอดรหัสหลักปรัชญาฯ เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 22:14 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพนัน
  วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ "โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน" ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมงานตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เป็นวิทยาการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 22:11 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • สพม.36 ตรวจเยี่ยมเรือนพักนอน
  วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขออนุญาตเป็นโรงเรียนประจำพักนอน จาก สพม.36 ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียน ซึ่งได้มากำกับ ติดตามการดำเนินงานเรือนพักนอนของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 22:06 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • นิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม
  วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิยุวพัฒน์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีการพบปะผู้บริหาร ครูแกนนำ ครูที่ปรึกษา นักเรียนแกนนำ เพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และรับฟังสภาพปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไป 
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 23:11 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันไหว้ครู

  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทางโรงเรียนมีการมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีฐานะยากจน เพื่อให้นักเรียนได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 21:51 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันสิ่งแวดล้อมโลก

  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนสนใจรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะ และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมีคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 19:38 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ภาคค่ำร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรมงคล พร้อมด้วย ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ และเหล่าพสกนิกรชาวอำเภอเชียงคำ  ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 4 มิ.ย. 2562 02:36 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ อีกทั้งเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านให้ผู้ปกครองได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง อนึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน และมีผลการเรียนดีเด่นอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 1 มิ.ย. 2562 03:29 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562  พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 1 มิ.ย. 2562 03:31 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 264 รายการ ดูเพิ่มเติม »โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2561
https://drive.google.com/open?id=1YcWhZ95yce4dx7N5L31o_C_SbkYU49em

ลงทะเบียนวิชาเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLv3G7pqaxzGxFBnR6clbLyfyZbzu_mmWLY6WJtVCooYF-IA/viewform
http://termtemsoft.com/nan/pages/index.php#