เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/pssp/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#

บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC
 • รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

  ส่ง 22 ม.ค. 2561 05:28 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านปงใหม่ศึกษาดูงาน

  วันที่ 19 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านปงใหม่ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้นำคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ตลอดจน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งทางโรงเรียนได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานให้ความสนใจเรียนรู้เป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 22 ม.ค. 2561 05:42 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันครู ปีการศึกษา 2560
  วันที่ 16 มกราคม 2561  ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้เข้ากิจกรรมงานวันเกียรติยศครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆ แก่ลูกศิษย์ เนื่องในโอกาสวันครู อีกทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง โรงเรียน ตลอดจนวิชาชีพครู 
  ส่ง 22 ม.ค. 2561 01:44 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  วันที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอบรม "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โครงการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อให้มีความรู้และทักษะการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 22 ม.ค. 2561 01:40 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัย

  วันที่ 11  มกราคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มเยาวชน YDC และ เทศบาลตำบลฝายกวาง จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ตลอดจนการป้องกันปัญหาทางเพศต่างๆ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 22 ม.ค. 2561 05:39 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 161 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/folderview?id=0BysmDNvMxWpjfk5XZmd0aTMyN3JDU1NRWnozN0UzNWlzcUZGSXphZGpaYnotYmxaTnJRbDA&usp=sharing#
https://drive.google.com/open?id=0BysmDNvMxWpjYnd2aTlsaDlIcnc


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายมานะ  พิริยพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู

นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เล่มที่ 9 ภูมิคุ้มกัน


นางสาวนิศาธร  กองมงคล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสะล้อ

นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่  1 กระแสไฟฟ้าและ                                  การผลิตกระแสไฟฟ้า

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2560
https://drive.google.com/open?id=0BysmDNvMxWpjaGZyTGtYd0JacjQ