เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
  https://north69.sillapa.net/sm-pyo36/
  ส่ง 22 ส.ค. 2562 00:58 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

  วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 2 ท่าน และลูกเสือ 1 กอง จำนวน 8 นาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจุนวิทยาคม โดยมี นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรม ความเป็นไทยและห่างไกลยาเสพติด <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 20 ส.ค. 2562 21:17 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

  วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา (กอ.รมน.) ซึ่งนำโดย พ.อ.วีระพงษ์  พันธจักร ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาปฏิบัติธรรม สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละต่อส่วนรวม และสร้างความผูกพันความอบอุ่นภายในครอบครัว ส่งผลให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 16 ส.ค. 2562 04:26 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันแม่แห่งชาติ

  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งผู้บริหาร คณะครู และนักเรีัยนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 จากนั้นวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทางอำเภอเชียงคำ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอเชียงคำ จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 11 ส.ค. 2562 23:33 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • กิจกรรมสะเต็มศึกษา

  วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดย นางเย็นกิจ  อุดมรักษ์ หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จำนวนหนึ่งได้เข้ามหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิตัล เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ ยุพราชวิทยาลัย 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand Stem Festival 2019" ในระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย ผลปรากฎว่าในระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่วนในระดับ ม.ปลายกำลังรอการประกาศผลอย่างเป็นทางอีกครั้งหนึ่ง ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้สร้างชือเสียงให้แก่โรงเรียนมา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>> ที่มาภาพจาก FB : Tharachan Sinthuprom
  ส่ง 9 ส.ค. 2562 01:59 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันอาเซียน

  วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในงานมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายประจำชาติอาเซียนของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 9 ส.ค. 2562 01:51 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมพัฒนาครู

  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  นำโดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education)  ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 6 ส.ค. 2562 04:20 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ค่ายจิตอาสาพัฒนาความรู้
  วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จัดกิจกรรม "ค่ายจิตอาสาพัฒนาความรู้" ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปังค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการกำหนดเป้าหมายของชีวิต และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากน้องๆ โรงเรียนบ้านใหม่ปังค่าฯ เป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 6 ส.ค. 2562 04:28 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันที่ 29 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "ภาษาถิ่น ภาษาไทย จังหวัดพะเยา" ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และโล่รางวัลจำนวน 4 รายการ นอกจากยังได้มอบเกียรติบััตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาแห่งชาติ ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 6 ส.ค. 2562 03:59 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 284 รายการ ดูเพิ่มเติม »


     ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <<คลิกดูรายละเอียด>>

โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2562
https://drive.google.com/open?id=1U-H65dNwel9hCMRkE40N2v1MRXefAHeq

ลงทะเบียนวิชาเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLv3G7pqaxzGxFBnR6clbLyfyZbzu_mmWLY6WJtVCooYF-IA/viewform
http://termtemsoft.com/nan/pages/index.php#


ข่าวประชาสัมพันธ์
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true