เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/pssp/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
 • รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
  https://drive.google.com/open?id=1jWQAePnDAVSlPzhm1faf7GHSg9LMx4Fw
  ส่ง 3 มี.ค. 2562 00:36 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • เลือกตั้งสภานักเรียน
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำหน้าที่แทนสภานักเรียนชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลงไปในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นี้ ซึ่งมีคณะครู และนักเรียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 02:49 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเมิน ScQA

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA นำโดย ผอ.อดุลย์  นันท์บัญชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 5 ท่าน ในโอกาสมาติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตาม เกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับ ScQA  พร้อมรับฟังคำแนะนำ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำมาพัฒนาผลการดำเนินงานในลำดับต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 02:45 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมงาน Open House "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่อาชีพศตวรรษที่ 21" โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน  การประชันผลงานโครงงานบูรณาการศตวรรษที่ 21  การประกวดส้มตำลีลาของนักเรียน  กลุ่มแม่บ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านปลัดอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนใกล้เคียง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ให้เกียรติมาร่วมงานอย่างมากมาย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 02:36 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนาให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 02:27 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • การนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียน
  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนในระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และรับทราบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 02:24 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • มอบทุนการศึกษา
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้บริจาค  โดยการประสานงานของครูสุรางค์  วรรณวิภาพร  เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักเรียนของเรา  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุนการศึกษาทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 02:20 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
  วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.1-3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะวิชาการทางลูกเสือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 9 ก.พ. 2562 23:45 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • มอบเกียรติบัตรแข่งทักษะวิชาการ
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 9 ก.พ. 2562 23:41 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 241 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาไทย) <<รายละเอียด>>


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


นางนงคราญ  พรหมเผ่า
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เล่มที่ 1 สืบสานภูมิปัญญาจักสานไม่ไผ่


นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เล่มที่ 9 ภูมิคุ้มกัน


นางสาวนิศาธร  กองมงคล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสะล้อ

นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่  1 กระแสไฟฟ้าและ                                  การผลิตกระแสไฟฟ้า

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2561
https://drive.google.com/open?id=1YcWhZ95yce4dx7N5L31o_C_SbkYU49em