https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkwschool/

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sites.google.com/fkw.ac.th/botanicalfkw
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
https://www.deep.go.th/

http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc

 • มอบทุนการศึกษา

  วันที่ 7 กันยา่ยน และ 17 กันยายน 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาของ ดร.เกียรติศักดิ์  เตียวกุล และ คุณธีระยุทธ  กงเพชร รวมเป็นเงินทุน  7,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 14 ทุน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใจบุญทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนของเรามา ณ โอกาสนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งสองประสบความสำเร็จในชีิวิต และหน้าที่การงานสืบไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 17 ก.ย. 2564 00:44 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
  วันที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดย นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับ นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน รองผู่อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียงของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 16 ก.ย. 2564 23:50 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • สรุปรายงานการสอนออนไลน์
  https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkwonline
  ส่ง 21 ส.ค. 2564 07:44 โดย ครูรังสิต สิงห์มหาไชย
 • ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
  https://sites.google.com/fkw.ac.th/faikwang-online
  ส่ง 23 เม.ย. 2564 18:30 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ปัจฉิมนิเทศ 2564

  วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีัการศึกษา 2563 ซึ่งมีคณะครู และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนในครั้งน้ี้อย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 8 เม.ย. 2564 02:48 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
  ส่ง 3 มี.ค. 2564 23:09 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ชนะเลิศการเขียนเรียงความ กอช.

  นางสาววรัญญา ใจเขียว ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ซึ่งจัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย โดยรับมอบเกียรติบัตรจาก นายปรัชญา พิลึก ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคำ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
  ส่ง 3 มี.ค. 2564 23:06 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป  เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบตรในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 28 ก.พ. 2564 00:03 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • โรงเรียนดอยงามวิทยาคมศึกษาดูงาน

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้มาศึกษาดูงานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมึคุณครูธาราจันทร์  สินธุพรหม และคณะให้การต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นลำดับต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 28 ก.พ. 2564 00:00 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 365 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนของเราผู้บริหารโรงเรียน

นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่องทางการติดต่อเรา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู

นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2562
https://drive.google.com/open?id=1U-H65dNwel9hCMRkE40N2v1MRXefAHeq

ลงทะเบียนวิชาเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLv3G7pqaxzGxFBnR6clbLyfyZbzu_mmWLY6WJtVCooYF-IA/viewform
http://termtemsoft.com/nan/pages/index.php#


ข่าวประชาสัมพันธ์
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true


กล่องรับเรื่องร้องเรียน

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUQ0w2R0daU0VISzQ4VUFGSDlYMEg4NVEyUC4u


รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUOVpOM1RBM1NKSDk5TE1SR0xQWDlGOTJHSy4u

                                                                                                                                                                                                        
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน
 
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>> รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
  
การบริหารทรัพยากรบุคคล

การป้องกันการทุจริต
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน
>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน