เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc

 • งานศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
  https://north69.sillapa.net/sm-pyo36/
  ส่ง 29 ส.ค. 2562 02:40 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน จาก สพม.36

  วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.36 ซึ่งนำโดย นางบุษกร  เชื้อสีดา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพม.36 และคณะ ในโอกาสมานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีนางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ให้การต้อนรับ พร้อมรับการนิเทศ ติดตาม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากทางคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 29 ส.ค. 2562 02:46 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams

  วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ตัวแทนคณะครูจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ และนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป้าหมาย ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 25 ส.ค. 2562 00:38 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

  วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 2 ท่าน และลูกเสือ 1 กอง จำนวน 8 นาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจุนวิทยาคม โดยมี นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรม ความเป็นไทยและห่างไกลยาเสพติด <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 20 ส.ค. 2562 21:17 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

  วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา (กอ.รมน.) ซึ่งนำโดย พ.อ.วีระพงษ์  พันธจักร ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาปฏิบัติธรรม สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละต่อส่วนรวม และสร้างความผูกพันความอบอุ่นภายในครอบครัว ส่งผลให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 16 ส.ค. 2562 04:26 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันแม่แห่งชาติ

  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งผู้บริหาร คณะครู และนักเรีัยนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 จากนั้นวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทางอำเภอเชียงคำ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอเชียงคำ จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 11 ส.ค. 2562 23:33 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • กิจกรรมสะเต็มศึกษา

  วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดย นางเย็นกิจ  อุดมรักษ์ หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จำนวนหนึ่งได้เข้ามหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิตัล เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ ยุพราชวิทยาลัย 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand Stem Festival 2019" ในระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย ผลปรากฎว่าในระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่วนในระดับ ม.ปลายกำลังรอการประกาศผลอย่างเป็นทางอีกครั้งหนึ่ง ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้สร้างชือเสียงให้แก่โรงเรียนมา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>> ที่มาภาพจาก FB : Tharachan Sinthuprom
  ส่ง 9 ส.ค. 2562 01:59 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันอาเซียน

  วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในงานมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายประจำชาติอาเซียนของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 9 ส.ค. 2562 01:51 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมพัฒนาครู

  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  นำโดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education)  ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 6 ส.ค. 2562 04:20 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 286 รายการ ดูเพิ่มเติม »


     ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <<คลิกดูรายละเอียด>>

โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2562
https://drive.google.com/open?id=1U-H65dNwel9hCMRkE40N2v1MRXefAHeq

ลงทะเบียนวิชาเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLv3G7pqaxzGxFBnR6clbLyfyZbzu_mmWLY6WJtVCooYF-IA/viewform
http://termtemsoft.com/nan/pages/index.php#


ข่าวประชาสัมพันธ์
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true