เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sites.google.com/fkw.ac.th/botanicalfkw
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
https://www.deep.go.th/

http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc

 • การแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน ปี 63

  วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในกลุ่มสาระ เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า และให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ตลอดถึงคุณค่าของงานศิลปะ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 4 พ.ย. 2563 03:02 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • คณะสงฆ์มอบทุนการศึกษา

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะสงฆ์อำเภอเชียงคำ นำโดยพรครูวิบูลนพการ เจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต 1 พระครูสุวัฒน์ประภากร  เจ้าคณะฝายกวาง เขต 3 พระครูอภิวัฒนกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ โดยการประสานงานของพระอาจารย์สมบูรณ์  สุเมธฺโธ เจ้าอาวาสวัดหัวทุ่ง ได้เมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ทางโรงเรียนขอกราบอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 4 พ.ย. 2563 02:50 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาเยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงโค-กระบือ

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มาให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงโค-กระบือแก่นักเรียนโรงฝายกวางวิทยาคม โดยมีครูเกษมสันต์ ชูไว และครูคนอง  บัวเย็น ให้การต้อนรับ นอกจากนั้ยังได้เยี่ยมกิจกรรมกิจกรรมการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อและพันธุ์ไข่ ของนักเรียนเรือนพักนอนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมีครูอนุกุล  สมฤทธิ์ เป็นผู้ประสานงานนำเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 4 พ.ย. 2563 02:44 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • รับเกียรติบัตรทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

  วันที่ 29 ตุลาคม 2563  นายอวยชัย  แซ่ว่าง  นักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ในฐานะตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" ซึ่งจัดประกวดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เข้ารับมอบเกียรติการเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 4 พ.ย. 2563 02:38 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • พิธีมอบโค-กระบือ

  วันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณ พระราชปริยัติ รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวง เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อำเภอเชียงคำ มอบโค-กระบือ จำนวน 4 ตัว แก่โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิถืชีวิตของโค-กระบือ ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไปในอนาคต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 25 ต.ค. 2563 22:10 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันปิยมหาราช

  วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 25 ต.ค. 2563 22:01 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • เกษตรอำเภอเชียงคำติดตามงานยุวเกษตรกร
  วันที่ 22 ตุลาคม 2563    สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำเยี่ยมเรือนพักนอนเพื่อติดตามกิจกรรมยุวเกษตรกรของเรือนพักนอนพร้อมกับมอบกล้าผักให้นักเรียนเรือนพักนอนปลูกไว้รับประทานและแบ่งปัน ปลูกฝังคุณธรรมการให้ไม่สิ้นสุด
  ส่ง 25 ต.ค. 2563 21:59 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 14 ต.ค. 2563 07:09 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ประชุมสรุปงาน โครงการ
  วันที่ 12-13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมสรุปงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 14 ต.ค. 2563 23:49 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 341 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  


โรงเรียนของเราผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู

นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2562
https://drive.google.com/open?id=1U-H65dNwel9hCMRkE40N2v1MRXefAHeq

ลงทะเบียนวิชาเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLv3G7pqaxzGxFBnR6clbLyfyZbzu_mmWLY6WJtVCooYF-IA/viewform
http://termtemsoft.com/nan/pages/index.php#


ข่าวประชาสัมพันธ์
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true


กล่องรับเรื่องร้องเรียน

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUQ0w2R0daU0VISzQ4VUFGSDlYMEg4NVEyUC4u


รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUOVpOM1RBM1NKSDk5TE1SR0xQWDlGOTJHSy4u

                                                                                                                                                                                                        
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน
 
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>> รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
  
การบริหารทรัพยากรบุคคล

การป้องกันการทุจริต
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน
>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


https://pisastyle.pisacenterobec.org/