แสดง 9 รายการ
ตารางอบรม วันที่ 6 ตุลาคม 2558เว็บไซต์สำหรับการอบรมกิจกรรม
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ตารางอบรม วันที่ 6 ตุลาคม 2558เว็บไซต์สำหรับการอบรมกิจกรรม
08.30- 09.00 : ลงทะเบียน แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม เอกสารกลุ่มที่ 1 
09.00-09.30 : พิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ  เอกสารกลุ่มที่ 2 
09.30-10.30 : สมัครร่วมโครงการและใช้งาน DLIT แบบบันทึกการศึกษา DLIT เอกสารกลุ่มที่ 3 
10.30-10.45 : พักรับประทานอาหารว่าง  เอกสารกลุ่มที่ 4 
10.45-12.00 : Google Apps for Education Google.com  
12.00- 13.00 : พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-14.30 : Google Sites   
14.30-14.45 : พักรับประทานอาหารว่าง   
14.45-16.30 : Google Sites และ Office 365   
แสดง 9 รายการ