3.4 Concentració/Solubilitat/Miscibilitat/Saturació


1. La concentració:

La concentració és la proporció que hi ha entre la quantitat de solut i la quantitat de solució. 

Per tant, la concentració depèn de la quantitat de solut, però també del volum total que tingui la solució.

Per exemple, posem UNA cullerada de sucre en un vas amb 100 ml d'aigua i remenem fins que el sucre es dissol. I per altra banda, posem DUES cullerades de sucre en un vas amb 100 ml d'aigua i remenem fins que el sucre es dissol. Ara tenim dues solucions (mescles homogènies) d'aigua amb sucre, però la segona és MÉS CONCENTRADA que la primera perquè té més solut per una mateixa quantitat de solució.

O d'una altra manera, es diu que una solució és més concentrada que una altra quan té més solut dissolt en la mateixa quantitat de dissolvent.

Ho has entès?? Assegura-te'n posant-ho en comú amb algun comany/a!!

________________________________________________________________________________

Existeixen diferents maneres d'expressar la concentració d'una solució:

a) Concentració de "Massa de solut" en "Volum de Dissolució":

Concentració = massa de solut / volum de dissolució        

Per exemple, en el cas anterior, si en una cullerada de sucre hi ha 20 g de sucre i els posem en 100 ml d'aigua, doncs tindrem una solució d'aigua amb sucre amb una concentració de : 

20g sucre / 100 ml solució = 0,2 g/ml    

Val a dir que es pot aconseguir una mateixa concentració amb diverses quantitats de solut sempre que les proporcions es mantinguin. Per exemple: 


        Com veus en l'exemple numèric, es tracta de la mateixa concentració, perquè hem augmentat el solut,    però també el dissolvent en la mateixa proporció. 

    És molt important expressar correctament el resultat en les unitats de mesura pertinents.  Fixa't en aquest altre exemple: si en 100 ml de dissolució d’aigua salada hi ha 2 g de sal, la concentració és aquesta:

 b) Percentatge en Massa o Percentatge en Volum del solut

Concentració = massa de solut / massa de dissolució 

o bé

Concentració = volum de solut / volum de dissolució

De vegades, les QUANTITATS DE SOLUT I SOLUCIÓ s’expressen amb les MATEIXES UNITATS, ja siguin de massa o de volum. Aleshores s'acostuma a multiplicar el resultat per 100 i s'expressa el resultat en tant per cent (%), i s'indica també si el percentatge correspon a la massa o al volum:

Exemple 1: dissolem 10 ml d’alcohol en 190 ml d’aigua (per obtenir 200 ml d’una dissolució aquosa d'alcohol). La concentració és aquesta:

Exemple 2: dissolem 5 g de sal en 100 g d’aigua (100 cm3), la dissolució formada tindrà aquesta concentració en massa:2. La solubilitat:

    La solubilitat, tal com has vist a l'inici del tema, és la capacitat que té una substància de dissoldre’s en un dissolvent. Depèn de cada solut ser o no  soluble en un dissolvent, és a dir, que la solubilitat depèn de la parella solut-dissolvent.
    
    Exemples:
        - sal:
si tirem sal en un recipient amb alcohol, veurem que NO es forma cap dissolució. La mescla no és homogènia: tota la sal es diposita al fons del recipient. En canvi, si tirem sal en aigua, la sal es dissoldria en aigua fins a quedar una mescla homogènia. Per tant, podem dir que la sal és soluble en aigua, però no és soluble en alcohol.
        - sucre: és soluble tant en aigua com en alcohol. 

Els efectes de la temperaturala solubilitat d’un determinat solut és limitada i varia amb la temperatura. 

 Exemple 1: la solubilitat d’alguns soluts, com el sucre, augmenta amb la temperatura. Com més calent sigui el cafè, més sucre podrà dissoldre. 

 Exemple 2: els gasos, per contra, es dissolen millor a baixa temperatura. Quan augmenta la temperatura de l’aigua dels rius, disminueix la quantitat d’oxigen dissolt en l’aigua i els peixos tenen més dificultats per respirar.

3. Miscibilitat:


Quan les substàncies que s'intenten mesclar són LÍQUIDS, es parla de miscibilitat.
   
L’oli, per exemple, NO és soluble en aigua. Per tant, diem que l’aigua i l’oli són dos líquids immiscibles
    

En canvi, l’aigua i l’alcohol són miscibles, ja que l’un es dissol en l’altre.4. La saturació:


             Si anem afegint sucre al cafè, arriba un moment que el sucre deixa de dissoldre's, i es diposita al fons de la tassa. Aleshores es diu que la dissolució està saturada. Aquest punt de saturació depèn de la solubilitat de cada substància.

           
Precipitació: si tenim una solució molt saturada de sucre en aigua, el sucre precipitarà, perquè la solubilitat haurà disminuït. S'haurà format un precipitat.
ACTIVITATS:

1- A molta gent li agrada el cafè amb gel,...però també dolç! Se
mpre es serveix el cafè i el got amb gel a part. Raona perquè és més convenient tirar primer el sucre al cafè abans d'abocar-lo al got amb gel. Què passaria si ho fessin a l'inrevés?
 

2-
Molta gent posa el sucre i la sal en pots de vidre i després ja no sap quin és quin si perd l'etiqueta....sense tastar-los, sabries alguna manera de poder-los distingir?