HORARI D'ATENCIÓ A LES
FAMÍLIES
 DIJOUS:

 17:00 A 18:00  PREU QUOTA ANUAL  SOCI/A  A.M.PA
24 € PER FAMILIA 
 

L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES JESUÏTES BELLVITGE CENTRE D’ESTUDIS JOAN XXIII és constituïda a l’empara dels articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola i es regula per aquests estatuts: la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament, i les restants disposicions d'aplicació.  L’Associació no té ànim de lucre i es constitueix amb caràcter indefinit, amb el següents objectius:

  •  Col·laborar amb l’entitat titular de l’escola, amb el professorat i la resta de personal en les activitats del centre i en la formació integral dels alumnes, segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa, pel qual han optat els pares en elegir-lo per   escolaritzar els seus fills. Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació i les activitats adients i afavorir la relació família – escola des de criteris de corresponsabilitat educativa.
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares d’alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació i assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seus drets en relació a l’educació de llurs filles i fills
  • Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables.
Quí sóm.
On sóm.
Racó del Delegat/da
Aquí tens informació sobre la nostra associació.

Bústia de suggeriments
Si vols fer-nos un suggeriment, consulta, etc.  posa't en contacte amb nosaltres.22a. Cursa de Bellvitge 

21 de maig de 2017
Inscripcions obertesSecretaría AMPA

Aquí tens informació   dels Estatuts,
INFOAPAS,
Assemblea General
,
Assegurança d'Orfandat

    


Menú escolar
Punxa aquí i veuràs el menú del mesActivitats AMPA
Pots veure  les activitats organitzades per l'AMPA


TAULER D'ANUNCIS

Reutilitzem la roba escolar 
Impulsem la iniciativa per aprofitar la roba esportiva i escolar. Deixa la roba que no facis servir a la consergeria de l'escola