หน้าหลัก
 

กิจกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

    


 

นักศึกษาจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมเข้ารอบและได้รับรางวัลการแข่งขัน 
ERM Bootcamp Business Game/Lean Game/7 Wastes  
พ.ค. 2018 และ มิ.ย.2017

  
   
 ส่งมอบรถเข็นถาดอาหารผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า "รถซิ่งพระนครเหนือ"
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร    ก.ค. 2018
คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  

  โครงการลดเวลารอคอยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
โดยการจำลองสถานการณ์   มิ.ย. 2018
คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
ทีมนักศึกษาภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ 
The Thailand 2018 Design Competition of Innovation to Support Aging & Disability (DCAD 2018) จากผลงานการออกแบบเครื่องช่วยฟัง จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เมื่อ มี.ค.2018


Thailand League 2017 : Khon Kaen 
Team : The first  จากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก็คือ Heat Detection Sensor ซึ่ง Heat Detection Sensor เป็นอุปกรณ์ไมโครชิพสำหรับตรวจอาการเป็นสัดของโคนมโดยฝังติดไว้ใต้ผิวหนังบริเวณโคนหางของโค ภายนอกมีตัวรับสัญญาณ RFID สัญญาณจะส่งไปใน Application แจ้งเตือนเพื่อทราบอาการเป็นสัดของโคนม เมื่อ ส.ค. 2017

     Operations Research Network of Thailand (OR-NET 2017)

 ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ        ครั้งที่ 14 (OR-NET 2017)

ขอเชิญส่งบทความ ผลงานวิจัย เพื่อร่วมประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจสาขาวิชาการวิจัยดำเนินงานทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลาย จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ 

weblink : https://sites.google.com/site/ornet2017/
การบรรยายการศึกษาต่อต่างประเทศและทุนรัฐบาลไทยโดยสำนักงาน กพ.   นักเรียนทุนรัฐบาล และผู้แทนสถานเอกอัครราชฑูตประเทศต่างๆ

ขอเชิญนักศึกษาทุกสาขาทุกชั้นปี และผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง "การแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสัญจร" โดยสำนักงาน .. พบกันวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559  ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พบกันที่ห้องประชุมพวงคราม 1 อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  
หลักสูตรที่เปิดสอน
 


http://imt50.blogspot.com/

       
          

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ถนนปราจีนบุรี-เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
|เบอร์โทรศัพท์ 0-37217300-4|แฟกช์0-3721-7317| กิจกรรมล่าสุดของไซต์|รายงานการละเมิด|พิมพ์หน้าเว็บ|นำออกสิทธิ์การเข้าถึง|ขับเคลื่อนโดย Google Sites

หน้าแรก
บันทีกฉบับร่างเวลา 10:31