อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม โรงแรมวิลลาวิชาลัย

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

Villa Vichalai Hotel The building management industry.

King Mongkut's University of Technology North Bangkok Prachinburi Campus.

 

        Villa Vichalai ตั้งอยู่บริเวณปากทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นอาคารปฏิบัติการการโรงแรม ซึ่งใช้ในการเรียนและฝึกทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษา พร้อมทั้งได้เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการที่จะมาใช้บริการในด้านห้องพัก และจัดประชุมสัมมนาในงานต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่อยบริการและให้การตอนรับที่เป็นกันเอง