LANGSTON HUGHES ACADEMY
Grades 3-8

                                                         Student Survey 

https://www.surveymonkey.com/r/FLSstudentsurvey      https://es.surveymonkey.com/r/FLSencuesta
Survey in English                                 Survey in Spanish