หน้าแรกรองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์  หวานจริง (นิรันต์) 
      
Assistant Professor Asawinee  Wanjing ( Nirand)

เกิด    2513 กรุงเทพฯ
ที่อยู่    239/15  หมู่บ้านริมคลอง1 ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail     asawineew_w @ yahoo.com

การศึกษา
    2527    โรงเรียนราชินี
    2530    วิทยาลัยช่างศิลป์
    2535    ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม  และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    2539    ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย)  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
    อาจารย์ระดับ8  ภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ทำงาน/สถานที่ติดต่อ
    ภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    โทรศัพท์   (053) 944848 ;  โทรสาร   (053) 211724

ประสพการณ์ในการทำงาน
2535    อาจารย์พิเศษ  คณะมัณฑณศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2542    อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาชัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ
    การเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี  เทคนิคโบราณ (สีฝุ่นบนพื้นกาวเมล็ดมะขาม)

เกียรติประวัติ
    2522    - รางวัลที่ 1  การประกวดศิลปะเด็กแห่งชาติ  ครั้งที่ 1  หอศิลป์แห่งชาติ   กรุงเทพฯ
    2523    - รางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่น การประกวดศิลปะเยาวชนแห่งชาติ  สิงคโปร์แอร์ไลน์ ครั้งที่ 1
    2523-2525 - รางวัลที่ 2  การประกวดศิลปะเด็กแห่งชาติ  ครั้งที่ 2,3,5  หอศิลป์แห่งชาติ   กรุงเทพฯ
    2524    - รางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่น การประกวดศิลปะเยาวชนแห่งชาติ สิงคโปร์แอร์ไลน์ ครั้งที่ 2
    2525    – เหรียญทองแดง  การประกวดภาพวาดนานาชาติ  ประเทศญี่ปุ่น
    2537    - รางวัลเกียรติบัตร  การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  กลุ่มบริษัทฟิลิปมอร์ริส
    2539    - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง  จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง  ธนาคารกรุงเทพจำกัด  ครั้งที่20
    2540    - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง  จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง  ธนาคารกรุงเทพจำกัด  ครั้งที่ 21

ศิลปินรับเชิญ
    2547    -นิทรรศการ “บันทึกจากท้องทุ่ง“   โดยอาจารย์เด่น  หวานจริง     ณ  อาเตอลิเย อาร์ตแกลอรี่   ตึก TISSCO  TOWER  กรุงเทพฯ

นิทรรศการคู่
    2545    - แสดงนิทรรศการ  “วัฒนธรรมและความเชื่อ”  ณ  หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    2546    -แสดงนิทรรศการจิตรกรรม โครงการวัฒนธรรมสัญจรครั้งที่ 1 ณ SALLE NOUGARO  (AIRBUS) ,CROUS CNOUS,LE MIRAIL TOULOUSE UNIVERSITY เมืองตูลูส ประเทศ ฝรั่งเศส
    2547    -แสดงนิทรรศการ “Traditional Thai Painting” ในโครงการแลกเปลี่ยน The Exchange  Program Linnaeus-Palme ณ ห้องแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัย The Royal University College of Fine Arts   เมืองสตอกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน

นิทรรศการครั้งสำคัญ
    2523-2524  -ร่วมแสดงงานภาพวาดศิลปะเยาวชนแห่งชาติ  บริษัทสิงคโปร์แอร์ไลน์ ครั้งที่ 1-2 ที่ The National Museum ประเทศสิงคโปร์
    2525       -นิทรรศการภาพวาดนานาชาติ  ประเทศญี่ปุ่น
    2534-39       -นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง  ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  ครั้งที่ 15-21
    2535       -นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ ครบ 60 พรรษา ธนาคารกสิกรไทย
-นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมอิมพีเรียล  ควีนปาร์ค  กรุงเทพฯ
    2536    -นิทรรศการจิตรกรรมภาพถ่าย  และศิลปินเด็กอาเซียน  ครั้งที่ 3 ณ ประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  บรูไน  ดารูซาลาม  ฟิลิปปินส์  และไทย
    2537    -นิทรรศการกลุ่ม  จิตรกรรมไทยแนวประเพณี  ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
    2538    -ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปไทย  ภาควิชาศิลปไทย  คณะจิตรกรรมประติมากรรม  และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
    2539    -นิทรรศการร่วมสมัย 55 ปี คณะจิตรกรรม หอศิลปแห่งชาติกรุงเทพฯ
    2540    -นิทรรศการกลุ่ม WHEEL GROUP ณ หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
    2543    -นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินภาคเหนือ  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องใน วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
    2544    -นิทรรศการจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์  ธนาคารกรุงเทพจำกัด
        -นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 5 มหาวิทยาลัย ไทย-เวียดนาม  ปี 2001 
    2545    -นิทรรศการ 60 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ หอสมุดแห่งชาติ  รัชมังคลาภิเษก จ.เชียงใหม่
    2546    -แสดงนิทรรศการมหกรรมศิลปะ  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ ณ  ซีคอร์นสแควร์ 
        -นิทรรศการศิลปกรรม  ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด“หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ” กรุงเทพฯ
        -นิทรรศการศิลปกรรมครบรอบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ หอศิลปแห่งชาติ     
    2547    -นิทรรศการหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย  ณ หอศิลปแห่งชาติ  กรุงเทพฯ
         -นิทรรศการ ”บัวหลวงมุมมองใหม่” หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ    
        -นิทรรศการ “ บันทึกจากท้องทุ่ง” โดย เด่น หวานจริง ณ อาเตอลิเยอาร์ตแกลอลี่ กรุงเทพฯ
    2549    -นิทรรศการ “ จิตรกรรมไทยประเพณีครั้งที่ 5 ”ณ หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
        -ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ล้านนา-ล้านช้าง   ณ หอศิลป์ริมน่าน  จ.น่าน
    2550    - นิทรรศการ “โฉมหน้าศิลปิน”  ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย  กรุงเทพฯ
        - นิทรรศการ “ย้อนรอยโบราณวิจิตร  สู่วิจิตรศิลป์ 2” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
        -แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “อุตตะมะ จฺตุ ทีเป สูงสุดในสี่ทวีป” ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
        -แสดงนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “8 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา” ณ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า    

ผลงานวิจัย
    2544    - โครงการการวิจัย “การสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยจากประเพณีล้านนา” โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2544   คณะวิจิตรศิลป์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การบรรยายพิเศษต่างประเทศ   
    2546    -บรรยายพิเศษเรื่อง “ศิลปะไทยประเพณี” และสาธิตการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี เทคนิค    โบราณ ด้วยสีฝุ่นบนพื้นกาวเมล็ดมะขาม ในโครงการวัฒนธรรมสัญจรครั้งที่ 1 ณ LE MIRAIL     TOULOUSE  UNIVERSITY ,  SALLE  NOUGARO (AIRBUS)   เมืองตูลูส  ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์
    2546    -บรรยายพิเศษเรื่อง “ศิลปะไทยประเพณี” และสาธิตการเขียนภาพจิตรกรรมไทย เทคนิคโบราณ ด้วยสีฝุ่นบนพื้นกาวเมล็ดมะขาม  ในโครงการวัฒนธรรม    สัญจรครั้งที่ 1 ณ LE MIRAIL TOULOUSE  UNIVERSITY ,  SALLE  NOUGARO (AIRBUS)   เมืองตูลูส  ประเทศฝรั่งเศส
    2547         -ปฏิบัติงานกระจกสีโบราณ  Stained glass/ The Royal University College of Fine Arts/  เมืองสตอกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน
        - เขียน “ภาพพระบฏ” จำนวน 5 ภาพ ใช้ในการแสดงแสงเสียงออเครสร้าร่วมสมัย ล้านนา-โหมโรงชุด “ดอยสุเทพเบิกฟ้าอมร”  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    2547-48     -ได้รับคัดเลือกให้ออกแบบ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องประเพณี 4 ภาค วัดพระศรีนครินทรวรารามประเทศสวิสเซอร์แลนด์
        -เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง   ภายในพระอุโบสถ  วัดคงคานิมิต  อ.ฝาง   จ.เชียงใหม่  เรื่องประเพณีสิบสองเดือนล้านนา
    2550-52     -ออกแบบและทำภาพกระจก  ภายนอกพระอุโบสถ  วัดมณีจันทร์  อ.พุทไธสงค์  จ.บุรีรัมภ์  เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9 ,พระมาลัย ,ประวัติพระอุโบสถหมู่บ้านมะเฟือง

บริการชุมชน
    2544    -ผู้รับผิดชอบ โครงการเขียนภาพจิตรกรรมจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหาร  วัดแม่ตาลน้อย  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  เรื่องทศชาติชาดก
        -ผู้รับผิดชอบ โครงการเขียนภาพการ์ตูนส์สำหรับเด็กเล็ก  ทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        -ผู้รับผิดชอบ โครงการเขียนภาพการ์ตูนย์ฝาผนังภายใน อาคารสุจินโนและอาคารบุญสมมาร์ติน   แผนกกุมารเวชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    2545    -ผู้รับผิดชอบ โครงการเขียนภาพการ์ตูนย์ฝาผนังห้องผู้ป่วยเด็กทารก หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 4อาคารบุญสมมาร์ติน    แผนกกุมารเวชกรรม 4  คณะพยาบาลศาสตร์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
        -ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมศิลปะไทยสำหรับเด็ก  ภาคฤดูร้อน ปี 2545  โดยภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        -ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนภาพการ์ตูนย์ฝาผนัง  บริเวณสนามเด็กเล่น  หน่วยตรวจผู้ป่วยกุมาร  ฝ่ายการพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์  ชั้น6 อาคารศรีพัฒน์   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    2546    -ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมศิลปะไทยสำหรับเด็ก  ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2   ปี 2546  โดยภาควิชาศิลปะไทย     คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    2547    -ผู้รับผิดชอบ เขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีล้านนา  ติดห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
        -ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมศิลปะไทยสำหรับเด็ก  ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 3   ปี 2547  โดยภาควิชาศิลปะไทย     คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        -ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา “เรียนรู้ร่วมกัน  สร้างพลังสู่สังคม” ครั้งที่ 1 สอนศิลปะวิทยากรคนพิการ จากสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครปฐม
        -ผู้รับผิดชอบ การเขียน “ภาพพระบฏ” จำนวน 5 ภาพ ใช้ในการแสดงแสงเสียงออเครสร้าร่วมสมัย ล้านนา-โหมโรง  ชุด “ดอยสุเทพเบิกฟ้าอมร”  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    2548    -ผู้รับผิดชอบ โครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง   ภายในพระอุโบสถ  วัดคงคานิมิต  อ.ฝาง   จ.เชียงใหม่  เรื่องประเพณีสิบสองเดือนล้านนา
    2549    -ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมศิลปะไทยสำหรับเด็ก  ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 4   ปี 2549  โดยภาควิชาศิลปะไทย     คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        -ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา “เรียนรู้ร่วมกัน  สร้างพลังสู่สังคม” ครั้งที่ 2 สอนศิลปะวิทยากรคนพิการ จากสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครปฐม (3-9 กรกฎาคม 2549)
        -กรรมการโครงการปลูกจิตสำนึกสู่ชุมชน ในการช่วยกันอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (2549-2550)
    2550    -ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา “เรียนรู้ร่วมกัน  สร้างพลังสู่สังคม” ครั้งที่ 3 สอนศิลปะวิทยากรคนพิการ จากสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครปฐม (9-14 กรกฎาคม 2550)
        -เป็นวิทยากรสอนศิลปะคนพิการ ให้สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม (3 พฤศจิกายน 2550)
        -เป็นวิทยากรในโครงการ “ศิลปะบำบัดเด็กออทิสติก” ณ คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11 พฤศจิกายน 2550)
        -เป็นวิทยากรใน โครงการประกวดศิลปะเด็กภาคเหนือของบริษัท ป.ต.ท.เสวนาเรื่อง”ศิลปะเด็ก ศิลปะบริสุทธิ์” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 พฤศจิกายน 2550: เช้า)
        -ผู้รับผิดชอบ การสอนศิลปะสำหรับเด็ก ในโครงการประกวดศิลปะเด็กภาคเหนือของบริษัท ป.ต.ท. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 พฤศจิกายน 2550:บ่าย)
        -ผู้รับผิดชอบ โครงการ”ศิลปะสัมพันธ์  9 หลอดสี” ครบรอบ 25 ปีคณะวิจิตรศิลป์ ณ มหาวิศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้  จ.เชียงใหม่ (11-13 ธันวาคม 2550)
    2551    -ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา “เรียนรู้ชีวิต” ครั้งที่ 4 (29 สิงหาคม-2 กันยายน 2551)
        -ที่ปรึกษาโครงการ ออกแบบและทำภาพกระจก บนผนังพระอุโบสถ์  วัดมณีจันทร์  อ.พุทไธสงค์  จ.บุรีรัมภ์ (2550-2552)

กรรมการ
          -กรรมการตัดสิน  โครงการประกวดภาพวาด  ใน จังหวัดเชียงใหม่NAME        : Assistant Professor  Asawinee Wanjing (Nirand) 
                 : Detuty Dean Of Student Affairs
BORN        : 1970, Bangkok
ADDRESS  : 239/15  Huay  Kaew  Rd.,T.Suthep ,A. Muang Chiang Mai, Thailand   50200   
TEL.           : 053-944-848   Fax. 053-211724
E-MAIL       : asawineew_w @ yahoo.com

EDUCATION   
    1982-84    - Rajini  School
    1985-87    -College of Fine Arts
    1988-92    -B.F.A. Thai Arts Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
    1993-95    -M.F.A. Thai Arts, Silpakorn University

POSITION
    1996-97    -Instructor , Thai  Art Department, Faculty of Decorative, Silpakorn University, Bangkok
    1998-Present     - Instructor , Thai Art department ( Traditional Thai Painting) , Faculty of Fine  Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai

AWARD/HONOUR
    1979    -1st Prize, the 1st Children Art by National Art gallery
               -3rd Prize,Children Art Competition by Tourism Authority of Thailand
    1980    -Grand Prize the 1st Children Art Competition by Singapore Airlines
    1980-81/83    -2nd Prize, 2nd ,3rd ,5th Children Art Competition by The National Art Gallery
    1981    -Grand Prize, the 2nd Children Art Competition by  Singapore Airlines
               -Grand Prize, Satit Panthom Wan’s Contest
    1982    -3rd Prize, Bonze Medal, International Painting, Japan
    1994    -Certificate Prize, Art Competition of Thailand by Philip Moris Co.,Ltd.
    1996    -1st Prize, Gold Medal, The 20th Bua Luang Exhibition of Paintings
    1997    -1st Prize, Gold Medal, The 21st Bua Luang Exhibition of Paintings

INVITED  ARTISTS
    2004    -Art Exhibition “Memory  from  Gold Field“  by  Den  Warnjing /Tissco Tower / Bangkok

DUAL  EXHIBITION
    2002    -Art Exhibition “Painting of Thai Mythology and Culture”/Chiang Mai Art Museum.
    2003    -Promenade  Culturelle  Thailandaise  / 7-15 Novembre / Salle Nougaro /Toulouse  France
    2004    -Art Exhibition “Traditional Thai Painting “  / 13-29 October / The Royal College of Fine Arts/ Stockholm/Sweden

GROUP  EXHIBITION
    1980-83    -The 1st ,2nd 3rd Children Art Exhibition by Singapore Airlines, The National Museum Singapore
    1982         -International Youth Painting Exhibition, Japan
    1989-93    -Art Exhibition by Student of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University/Silpakorn University Art Gallery
    1991-97    -The 15th ,16th ,17th,20th,21st  Bua Luang Art Exhibition of Paintings/Art Exhibition-Musical Art Center
    1992         -Thai Farmers Bank Painting Competition in the Celebrations for the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s Sixtieth Birthday Anninversary/Queen Sirikit National Convention Center
                    -Art Exhibition in the Celebrations for Majesty the Queen’s Sixtieth Birthday Anniversary/Imperial Queen park, Bangkok
    1993         -Art Thesis Exhibition By the Graduating Class of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University/Silpakorn University Art Gallery
                    -Art Exhibition by Thai Farmers Bank
                    -3rd Asian Travelling Exhibition of Painting, Photography and Children’s Art/Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand
    1994         -Art Competition of Thailand by Philip Moris Co., Ltd.
                    -Traditional Painting  Exhibition, River City
                    -9th Petroleum Authority Exhibition of Art/Silpakorn University Art Gallery
    1995         -Art Competition of Thailand by Phillip Moris Co., Ltd
    1996         -Thai Art Exhibition Silpakorn University/Queen Sirikit National Convention Center
                    -Art Competition of Thailand by Phillip Moris Co., Ltd
    1997         -Contemporary Art Exhibition/The National Gallery
                    -Art Exhibition 55th Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,Silpakorn University/The National Art Gallery
    1998         -Art Exhibition by “WHEEL GROUP” , The National Art Gallery
    1999         -Art Exhibition “the Celebrations for the Auspicious Occasion of His Major the King 72 Birthday Anniversary/Chiang Mai Art Museum
    2001         -“Rong Wongsawhan 69”Exhibition/Chiang Mai University Art Museum
                    -The 2nd Traditional Thai Painting Exhibition/Faculty of Fine Arts Gallery/Yindee Art Gallery Chiang Inn Plaza Chiangmai
                    -Vietnam-Thailand Contemporary Art Exhibition by the Members of 5 Universities of Fine Arts from Vietnam and Thailand 2001
                    -The Queen Sirikit’s Bang Sai Thai Silk Project Exhibition/Bua Luang Musical Art Center.
    2002         -Art Exhibition 60th Silpakorn University/Chiang Mai Art Museum
                    -Art Exhibition “Painting of Thai Mythology and Culture”/Chiang Mai Art Museum.
    2003         - Art Exhibition 20th Faculty of Fine Arts ,Chiang Mai University/Chiang Mai  Art Museum
                    -Seacon Square Art Exhibition to Celebrate the  Auspicious Occasion of her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s  4 th  Cycle Birthday Anniversary / Seacon Square
                    -Art Exhibition for The Opening “ The Queen’s Gallery” / Bangkok
                    -Art Exhibition 60th Faculty of Painting Sculpture and Graphic  Arts,Silpakorn University/The National Art Gallery
                    -Art Exhibition "Promenade  Culturelle  Thailandaise"  7 -15 November / Salle Nougaro , Crous Cnous , Le Mirail Toulouse University /Toulouse France
    2004         -The 3rd Traditional Thai Painting Exhibition  / Rose Gallery / Phuket Thailand
                    -Art Exhibition “Traditional Thai Painting “ 13 -29 October / The Royal College of Fine Arts / Stockholm / Sweden
                    -Art Exhibition “Memory  from  Gold Field“  by  Den  Warnjing /Tissco Tower / Bangkok
    2005         -The 4th Traditional Thai Painting Exhibition  / Robinson Central Airport Plaza/ Chiang Mai / Thailand
                    -Painting The Treaditional Moral Picture / Kongka Nimit  Tempel / Chiang Mai / Thailand
    2006         -The 5th Traditional Thai Painting Exhibition  / Phra Phrombhichitr Architecture and Art Gallery Architecture Department / Silpakorn University / Bangkok
                    -Art Exhibition “ Lanna – Lanchang “  Rimnan Gallery / Nan / Thailand

RESEARCH
    2002         -Traditional  Painting  of  Contemporary  Thai  life  and  Culture  in  Lanna
    2005         -Tradition painting of Contemporary Thai life and culture at  Mhajham with   Traditional Tempera colors Technique. 

Comments