Normas Informática *O período de vixencia das contas finaliza xunto co curso académico.

As contas de usuario son persoais e intransferibles, quedando totalmente prohibido facilitar a súa utilización a terceiras persoas. Os usuarios comprométense a garantir a privacidade das súas passwords de acceso, así como a evitar a difusión das mesmas. Isto é moi importante, xa que as accións realizadas desde unha conta de usuario son responsabilidade do propietario..

O usuario comprométese a acatar as regras e normas de funcionamento establecidas. En concreto, cumpriranse escrupulosamente as normas de ética e cortesía establecidas nos diferentes servizos de comunicacións (correo, news, etc.), así como, por suposto, as normativas legais vixentes..

O uso de ordenadores do Centro e do acceso a internet nas aulas de ordenadores debe axustarse a fins estrictamente académicos. O uso de internet para outros fins (lecer, comercial, delictivo, etc.), sesións de chat e especialmente o uso que poida derivar ou constitúa actividades delictivas, será castigado coa perda temporal ou permanente do acceso a Internet.

Non se debe acceder ou explorar lugares en liña que non apoien o currículum e/ou que sexan inapropiados para as tarefas do Centro.Especialmente graves consideraranse os accesos a páxinas con contido violento, pornográfico, racistas, etc., ou susceptibles de constituír delito.
Cada usuario dos equipos do Centro nos seus accesos a Internet é responsable das consecuencias negativas que se produzan no software e nos equipos por mor da execución dalgún programa baixado dende a Web, ou por mor dos efectos posibles debidos á activación ou mal uso de ficheiros anexos aos seus correos electrónicos..A navegación por Internet poderá estar suxeita a filtrado de contidos para impedir o acceso a páxinas que se consideren inapropiadas..
As sesións dos usuarios estarán suxeitas a monitorización por parte do Administrador co obxecto de velar polo cumprimento das normas..

O contido dos ordenadores do Centro será monitorizado polo Administrador.
Comments