Llei d'Ohm

II. LA LLEI D'OHM

Al principi del tema, es van introduir tres magnituds bàsiques en electricitat

Tensió o Voltatge: Dóna idea de la força amb la qual circula el corrent, això és, el flux d'electrons. Es mesura en volts.

Intensitat de Corrent: Indica la quantitat de corrent elèctric que circula a través d'un punt d'un circuit cada segon. Es mesura en amperes.

• Resistència elèctrica: Indica la capacitat d'un material per oposar-se al pas del corrent. Es mesura en ohms.

Hi ha una llei que relaciona les tres magnituds en un circuit, és la llei d'Ohm.

La resistència la representa, bàsicament, qualsevol receptor que connectis a un circuit, això és, bombetes, motors elèctrics, timbres, etc, doncs qualsevol d'aquests elements

té una major o menor resistència al pas del corrent. Això inclou a aparells elèctrics: televisors, planxes, batedores, ….

A partir d'ara, una resistència la representarem amb dos possibles símbols:

A partir d'ara, una resistència la representarem amb dos possibles símbols:  

Connectem una resistència R a una font de tensió de voltatge V, per la resistència circula un corrent d'intensitat de corrent I. 


La llei d'Ohm relaciona les tres magnituds. Matemàticament s’expressa amb la següent equació:


(IIntensitat del corrent elèctric.

La unitat de mesura és l’amper (A)(V)- És la tensió o diferència de potencial. La unitat és el volt (V)

(R)- Resistència La unitat és l’Ohm. El símbol és (Ω)EL TRIANGLE DE LA LLEI D’OHM.


Una manera molt senzilla de recordar les relacions entre aquestes magnituds es fer servir un triangle com el del dibuix. Basta tapar la magnitud que volem calcular i el triangle ens dona el resultat de la fórmula matemàtica que hem de fer servir.


 

Existeixen un tipus de receptors elèctrics anomenats, precisament resistències elèctriques, que s'empren per limitar i regular la quantitat de corrent que circula per un determinat circuit; i protegir alguns components pels quals no ha de circular una intensitat de corrent elevat.

 

Per exemple, si a una pila de 15 V li connectem directament una bombeta de 5 V, en tancar l'interruptor, aquesta es fondrà.

 

Per evitar que es funda, podem col·locar una resistència en sèrie amb la bombeta perquè es quedi amb, almenys, els 10 V que ens sobren. Així, només li arribaran 5 V a la bombeta. D'aquesta manera, la resistència, actua com un receptor extra que s'oposa al pas del corrent i limita la intensitat de la mateixa, protegint la bombeta d'una sobre càrrega.

Vegem un exemple d'exercici resolt de la llei d'Ohm

Un circuit que té una pila de 6 volts genera un corrent que travessa una resistència elèctrica de 2 ohms. Quin és el valor de la intensitat del corrent que passa per la resistència?
Es tracta de trobar I
Tenim les dades:        V = 6 v ,          R = 2 Ω
La llei d'Ohm diu que 
, substituint …

La solució és, per tant, I = 3 A

Comments