Suïcidepreventie in de CGG

Algemeen

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), ‘getrokken’ door onze organisatie en mee gedragen vanuit Zorgnet-Icuro, richt zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie. 
De CGG-SP biedt in elke provincie en in Brussel op regelmatige basis vormingen rond suïcidepreventie aan aan voor verschillende doelgroepen. Daarnaast heeft de CGG-SP een consult en adviesfunctie en staat ze in voor de ondersteuning van organisaties in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid. Het aanbod van activiteiten en vormingen kunt u hier vinden.

Regelgevende achtergrond

Eind 1997 ging het CGG-project Zelfmoordpreventie van start met de convenanten zelfmoordpreventie. Om de slagkracht van het project te maximaliseren, werd van bij de aanvang gekozen het project lokaal in te bedden in de CGG met ondersteuning en coördinatie op Vlaams niveau vanuit beide koepels, de Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) en Zorgnet-Icuro.

Beheer- en werkstructuur

De aansturing van de CGG-suïcidepreventiewerking gebeurt voornamelijk door de Stuurgroep CGG-suïcidepreventiewerking.

De functie van de Stuurgroep CGG-suïcidepreventiewerking bestaat onder meer uit  het uitzetten van een beleid op  vlak van CGG-SP binnen de contouren van VAS II, afstemming op Vlaams en provinciaal niveau, aansturing van de ondersteuningsfunctie voor ondersteuning van de CGG-suïcidepreventiewerkers en provinciale coördinatoren.


Intersectoraal partnerschap

A. In de structurele thematische werking

De stuurgroep van de CGG-SP stemt af met Werkgroep Verder (WG V) en Zorg voor Suïcidepogers (ZvS), met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) (bilateraal of op uitnodiging) en tevens met nog heel wat andere organisaties waaronder het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), de Eenheid voor ZelfmoordOnderzoek (EZO) van de Universiteit Gent, Advies SuïcidePreventie voor HuisArtsen (ASPHA), het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), Domus Medica, enzovoort.

Vanuit die brede contacten behoudt de stuurgroep het overzicht van de vele vragen die naar de CGG-suïcidepreventiewerking komen en werkt ze aan een planmatige inzet van de CGG-suïcidepreventiewerkers.In elke provincie en in het Brussels hoofdstedelijk gewest bestaat een stuurgroep of locoregionale werkgroep suïcidepreventie die minimaal bestaat uit de LOGO en het CGG met suïcidepreventiewerking, aangevuld met andere actoren en partners zoals de provincie, werking tabak-alcohol-drugs, en netwerkcoördinatoren.

Deze stuurgroep creëert het kader om de opdrachten binnen de locoregionale uitvoering van het VAS te realiseren en bewaakt ook de uitvoering en evaluatie van de vooropgesteld te realiseren doelstellingen n.a.v. het BVR op de locoregionale uitvoering van het VAS.

Tot slot is er de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie, een adviesorgaan aan de minister in het kader van het Vlaamse beleid op het vlak van suïcidepreventie. Het doel van de werkgroep is te fungeren als klankbordfunctie bij de uitvoering van het VAS 2012-2020. De CGG-suïcidepreventiewerking wordt hierop vertegenwoordigd door de voorzitter van de CGG-SP-werking en de ondersteuningsfunctie.


B. Op het werkveld

De suïcidepreventiewerking van de CGG richt zich voornamelijk op drie strategische doelen:
  • Ingebouwde preventie en optimalisering van hulpverlening;
  • Deskundigheidsbevordering van intermediairs;
  • Participeren aan overleg en bewaken van suïcidepreventie in de regionale overlegstructuren;
Deze strategische doelen worden bereikt door in te zetten op verschillende terreinen. Zo worden vormingen aangeboden aan verschillende actoren zoals onderwijs, gevangenissen, brandweer, eerstelijnshulpverleners, mobiele teams, tweedelijnshulpverleners, ziekenhuizen, beschut wonen, bedrijven, Externe diensten voor Bescherming en Preventie op het werk, etc.

Daarnaast worden lokale besturen bewust gemaakt van het belang van een lokaal uitgebouwd geestelijk gezondheidsbevorderend beleid en worden deze extra ondersteund in het uitwerken van een zichtbare actie naar de lokale bevolking.

Als laatste zet de CGG SP-werking duidelijk in op een provinciaal georganiseerd aanbod voor crisisinterventie en worden ook hierin verschillende actoren betrokken.

In je agenda

Vormingen, studiedagen en andere acties worden bekend gemaakt via de website www.zelfmoord1813.be

Website(s)

Mercedes Wolters
Stafmedewerker - ondersteuningsfunctie suïcidepreventie
09 235 74 80
0476 767 096
mw@fdgg.be

Referentiedocumenten