Online hulpverlening in de GGZ

Algemeen

Cyberontwikkelingen worden geregeld in een negatief daglicht geplaatst. Bijvoorbeeld als een nieuw domein voor verslaving, als een communicatiekanaal waarop men weinig controle/greep kan houden en waar al te vrijelijk ongewenste en agressieve uitlatingen kunnen circuleren, enzovoort.

Deze nieuwe vormen van digitale communicatie openen evenwel heel wat perspectieven wat betreft andere of gemengde modaliteiten van preventie en hulpverlening. Ook binnen de preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) is men er, zoals in andere sectoren, duidelijk aan toe om dit domein en zijn mogelijkheden verder te verkennen en uit te breiden, met voldoende aandacht voor enerzijds de specifieke uitdagingen waar de digitalisering ons voor plaatst op vlak van vb. gegevensdeling en anderzijds de opportuniteiten naar intersectorale samenwerking.

Regelgevende achtergrond

In het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg staat geen expliciete verwijzing naar online hulpverlening. Het decreet stipuleert uiteraard wel aan welke (kwaliteits)eisen elke vorm van preventie of hulpverlening, geboden door een CGG, dient te voldoen. We denken hierbij onder meer aan elementen zoals “doelmatigheid, doeltreffendheid, continuïteit, veiligheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid” (zie Artikel 4).

In het beleidsplan 2015-2017 van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zal een passage voorzien worden om aan te geven op welke wijze het CGG, in verhouding tot al zijn andere werkingsaspecten, al dan niet mogelijkheden ziet op het vlak van internetgerelateerde zorg.  

Beheer- en werkstructuur

De CGG zijn, samen met partners uit andere sectoren, betrokken bij drie lijnen inzake online hulpverlening: de uitrol van www.alcoholhulp.be en www.cannabishulp.be, de uitwerking van online dagboeken en tot slot de ontwikkeling van een Vlaams actieplan online hulp.

Intersectoraal partnerschap

A. In de structurele thematische werking
Met name in de projecten aangaande de uitwerking van online dagboeken en de ontwikkeling van een Vlaams actieplan online hulp, eerstgenoemde begeleid en gerealiseerd door een samenwerking tussen de Artevelde Hogeschool en de KU Leuven en laatstgenoemde door het Steunpunt WVG, valt een tussen sectoren verbindende insteek op.

B. Op het werkveld
Heel wat sectoren zijn zoekende in hoe de kansen die het online medium biedt, optimaal te benutten in functie van preventie en hulpverlening. Sommige sectoren/actoren waaronder het algemeen welzijnswerk (JAC, Tele-onthaal) en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, kennen al langer het gebruik van, bijvoorbeeld, chat. In de verslavingszorg/ggz zijn www.alcoholhulp.be en www.cannabishulp.be al enkele jaren bekend. 

In je agenda

Momenteel zijn er geen geplande vormingen, studiedagen of andere acties.

Website(s)

Contactinfo

Olaf Mindermann
Stafmedewerker
09 235 74 85
om@fdgg.be

Referentiedocumenten

Vormingsmoment online hulpverlening in de GGZ. Het online bos en de digitale bomen. 26/01/2016