Maatschappelijke Functie in de GGZ

Algemeen

Op vraag van vier CGG werd in 2010 aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven gevraagd naar een studie omtrent de positie en functie van het maatschappelijk werk in de CGG. In elk van die vier CGG nam een aantal maatschappelijk werkers hieraan deel. 

​​​​​Dit resulteerde in een onderzoeksrapport dat op zijn beurt weer aanleiding gaf tot een communicatiedag rond het thema. Op deze communicatiedag werd enerzijds het rapport voorgesteld en anderzijds in werkgroepen een aantal thema’s besproken aan de hand van gerelateerde stellingen. Deze groepen werden geleid door de maatschappelijk werkers die deelnamen aan het onderzoek.

Eén van de generieke conclusies was dat het thema aangaande maatschappelijke functie een meer permanente opvolging verdiende. De Werkgroep Maatschappelijke Functie is dan ook een uitvloeisel van de betreffende studie. Deze werkgroep is intussen op drie luiken werkzaam: competentieprofiel, signaalfunctie en sociale diagnostiek.​

Regelgevende achtergrond

De basis voor de maatschappelijke functie binnen de CGG ligt in het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, met name in Artikel 9, § 1, 4° werkt het centrum voor geestelijke gezondheidszorg interdisciplinair en benadert de patiënten vanuit psychiatrische, psychologische, agogische en sociale disciplines.

Beheer- en werkstructuur

Heden is een werkgroep actief die is samengesteld uit maatschappelijk werkers van zeven CGG, aangesloten bij FDGG.

Intersectoraal partnerschap

A. In de structurele thematische werking
Hoewel de samenstelling van deze werkgroep niet intersectoraal is, worden vanuit de werkzaamheden van de werkgroep wel degelijk linken gelegd naar eerstelijns actoren zoals bijvoorbeeld de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Wijkgezondheidscentra (WGC). Dit kan een opstap zijn naar het, onder meer ter vergelijking van invulling van de functie in verschillende sectoren, betrekken van andere sectoren.

B. Op het werkveld
Dikwijls heeft een maatschappelijke functie, net vanuit haar eigenheid, heel wat oog voor de verschillende levensdomeinen van de zorggebruiker en hoe deze vanuit een emancipatorische insteek en in samenwerking tussen meerdere actoren/sectoren optimaal kan ondersteund worden naar participatie aan de samenleving.  

In je agenda

Momenteel zijn er geen geplande vormingen, studiedagen of andere acties te melden.

Contactinfo

Olaf Mindermann
Stafmedewerker
09 235 74 85
om@fdgg.be

Referentiedocumenten

De positie en functie van het maatschappelijk werk in de CGG