Zorg voor Kwaliteit

Algemeen

De Werkgroep Kwaliteit concentreert zich op kwaliteitsgerelateerde thema (vb. behandelplannen, NOA- ofte Niet-Op-Afspraak-beleid, tevredenheidsmeting verwijzers) en handelt zowel vraaggestuurd als proactief. Ze werkt beleidsondersteunend en fungeert als tussenniveau tussen overheid en werkvloer. 
Enerzijds vertaalt de werkgroep deels het beleid van de overheid naar de werkvloer, anderzijds wordt vanuit de werkgroep ook beleidsvoorbereidend werk opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld - ter voorbereiding op het verplicht in gebruik nemen van een instrument voor uitkomstenmeting vanaf 1 januari 2014 - een visietekst opgesteld vanuit deze werkgroep (zie 'documenten en publicaties'), die alle perspectieven rond dit thema op een rijtje zet. Een ander voorbeeld is de participatie van een aantal kwaliteitscoördinatoren aan het Vlaams Indicatorenproject GGZ.

Daarnaast voorziet deze werkgroep praktijkgerichte uitwisseling van good practices en het delen van informatie en ervaringen tussen de CGG onderling. Op die manier wordt erover gewaakt dat de kwalitatieve dienstverlening in de CGG gewaarborgd wordt.

Naast hoger vermelde blijvende aandachtspunten, heeft de werkgroep voor de komende jaren onder meer als topics naar voor geschoven: instroom-uitstroom, emancipatorisch-empowerend en herstelgericht denken/handelen.

Regelgevende achtergrond

Het kwaliteitsdecreet legt de CGG bepalingen op over het opstellen en bijhouden van een kwaliteitshandboek, het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem en het periodiek uitvoeren van een zelfevaluatie.

Beheer- en werkstructuur

De Werkgroep Kwaliteit is samengesteld uit kwaliteitscoördinatoren van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), aangesloten bij de FDGG.

Intersectoraal partnerschap

Een intersectoraal partnerschap staat hier (heden) minder op de voorgrond, wat niet wegneemt dat het kwaliteitdecreet een regelgevend kader vormt voor de verschillende (sub)sectoren binnen gezondheid en welzijn.

In je agenda

Momenteel zijn er geen geplande vormingen, studiedagen of andere acties.

Website(s)

Contactinfo

Olaf Mindermann
Stafmedewerker
09 235 74 85
om@mentalis.be

Referentiedocumenten