Diagnostiek in de context van CGG

Algemeen

Doorheen 2013 liepen twee ad hoc Werkgroepen Diagnostiek (Kinderen & Jongeren, Volwassenen), dit aansluitend bij een toenemende belangstelling om gerichter bij deze topic stil te staan. De doelstelling van deze werkgroepen, samengesteld uit CGG-medewerkers actief op het vlak van psychodiagnostiek, was het in kaart brengen van de 'bandbreedte' inzake de praktijk van diagnostiek in de CGG. 

Begin 2015 kenden de twee ad hoc Werkgroepen Diagnostiek (Kinderen & Jongeren, Volwassenen) een doorstart. De focus ligt deze keer op testdiagnostiek en mogelijke ankerpunten voor de implementatie ervan. De Werkgroep Diagnostiek – Kinderen & Jongeren wordt voorgezeten door Prof. Dr. Caroline Braet; de Werkgroep Diagnostiek – Volwassenen door Prof. Dr. Johan Vereycken. De werkgroepen lopen tot eind 2015.

Regelgevende achtergrond

Op vlak van diagnostiek vermeldt het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg:

“Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg verstrekt verantwoorde zorg als deze zorg voldoet aan de vereisten van doelmatigheid, doeltreffendheid, continuïteit, veiligheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid, en bestaat uit onder meer volgende elementen: intake, diagnose en indicatiestelling [onze cursivering], sociaal-psychiatrische en psychotherapeutische behandeling en begeleiding, informatie en adviesverstrekking aan verwijzers met betrekking tot haar opdracht, werkingsbeginselen en doelgroepen.” 

Er speelde geen specifiek regelgevend kader ten aanzien van de werkgroepen zelf.

Beheer- en werkstructuur

Inhakend op signalen vanuit de sector en op initiatief van onze organisatie werden beide werkgroepen opgericht met een tijdelijke opdracht.  

Intersectoraal partnerschap

A. In de structurele thematische werking

Een plaats innemend binnen een breder GGZ-verhaal alsook binnen netwerken overheen sectoren (vb. Integrale Jeugdhulp), wordt bij diagnostiek binnen de CGG zeker ook aandacht besteed aan de intersectorale dimensie.

B. Op het werkveld

Behandelingsgerichte CGG-diagnostiek kan een rol spelen in zorgtrajecten waarin sectoren samenwerken.

In je agenda

Momenteel zijn er geen geplande vormingen, studiedagen of andere acties.

Contactinfo

Olaf Mindermann
Stafmedewerker
09 235 74 85
om@fdgg.be

Referentiedocumenten