Cultuursensitieve Zorg in CGG en CAW

Algemeen

​​​​​​​​​​​​In het bijzonder voor etnisch-culturele minderheden, vluchtelingen en mensen met een precair verblijfsstatuut. Er zijn netwerken Cultuursensitieve Zorg CAW-CGG actief in Brussel, Antwerpen en Gent. In deze netwerken zijn de relevante partners uit de regio betrokken.​

Regelgevende achtergrond

Voor de specifieke werking CSZ CAW-CGG is het richtinggevende kader een brief uit 2009 van toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Veerle Heeren als gevolg waarvan in CGG Andante (Antwerpen), CGG Eclips (Gent) en CGG Brussel telkens een halftijdse facilitator cultuursensitieve zorg aan de slag is kunnen gaan.

De bredere context voor deze opdracht situeert zich in  het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg waarin is opgenomen dat “De regering bijkomende taken [kan] opdragen aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg ten behoeve van specifieke doelgroepen, problematieken of regionale behoeften of […].”(Art. 9, 9°, § 2)​

Beheer- en werkstructuur

In de regio’s Antwerpen, Brussel en Gent zijn de netwerkcoördinatoren actief, respectievelijk tewerkgesteld in CGG Andante, CGG Brussel en CGG Eclips. Voor de regio Oost-Vlaanderen is ook een medewerker van Odice betrokken.

De coördinatoren komen een 5-tal keer per jaar samen in het Coördinatorenoverleg, voor de operationele uitvoering en afstemming van de werking en het beleid ter zake.

Daarnaast is er het Vlaams Overleg waaraan de directies van de betrokken CGG participeren alsook een medewerker vanuit onze organisatie en vanuit Zorgnet-Icuro, een medewerker van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en tot slot een medewerker van het Kruispunt Migratie-Integratie. 

De coördinatoren en de leden van het Vlaams overleg komen jaarlijks samen tijdens een evaluatiebijeenkomst. ​

Intersectoraal partnerschap

A. In de structurele thematische werking

De intersectorale verbindingen zitten uitdrukkelijk verweven doorheen de eerder vermelde beheer- en werkstructuur.

B. Op het werkveld

De coördinatoren werken nauw samen met zowel CGG- als CAW-medewerkers. In de regionale netwerken (Antwerpen, Brussel, Gent) zijn diverse relevante partners betrokken: de integratiecentra, diversiteitscentra, de CLB, de wijkgezondheidscentra, vormingsinstellingen, opvangcentra, Ondersteuningsteams Allochtonen (OTA’s), enzovoorts.

In je agenda

Momenteel zijn er geen geplande vormingen, studiedagen of andere acties.

Website(s)

Contactinfo

Olaf Mindermann
Stafmedewerker
09 235 74 85
om@fdgg.be

Referentiedocumenten