Actueel‎ > ‎

Nieuwsbrief 1 – Een intersectoraal samenspel op vlak van preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg

Mentalis is gelanceerd! Mentalis?! Ja, Mentalis! Een intersectoraal competentieplatform voor preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg, verbonden aan de Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG). In deze allereerste nieuwsbrief belichten we deze wending en alsook goede praktijken van vruchtbare intersectorale samenwerking op vlak van preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg.

Werk Werkt!

Werk Werkt! is een intersectoraal samenspel tussen zorg/welzijn en arbeid/werk/onderwijs voor iemand met een ernstige psychische kwetsbaarheid die wil werken of een opleiding wil volgen. Rond deze persoon bundelen een arbeidsspecialist (verbonden aan de wereld van werk en opleidingen) en een arbeidstherapeut (verbonden aan de wereld van de geestelijke gezondheidszorg) de krachten. Zij vormen samen een mini-team.

Dit Werk Werkt!-model werd ontwikkeld in de regio Asse-Halle-Vilvoorde. Diverse partners werken hierin - elk vanuit hun eigen expertise - samen: CGG Ahasverus-VDIP, Gespecialiseerde Dienst voor Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB), Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst (GTB), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), LUCAS KU Leuven en onderwijsinstellingen. Werk Werkt! is een voorbeeld van een W²-traject, kaderend binnen het Decreet werk- en zorgtrajecten (beleidsdomeinen Werk, Sociale Economie en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), gericht op mensen met een bijzondere ondersteuningsnood op vlak van werk, welzijn en zorg.
Klik hier voor meer info over Werk Werkt!.

Het Kruispunt

In de zorgarme regio Antwerpen-Noord kunnen volwassenen met eerste- of tweedelijnsvragen, vragen op emotioneel, relationeel, psychisch of psychiatrisch vlak op een laagdrempelige manier terecht bij Het Kruispunt. Het multidisciplinair team van professionele hulpverleners biedt op deze brede waaier van vragen gratis advies en/of kortdurende hulp. Voor langdurende en/of intensieve begeleiding wordt gericht doorverwezen.

Concreet bestaat Het Kruispunt sinds 2011 door een structurele intersectorale samenwerking tussen CGG Andante, CAW Antwerpen, AZ Klina en het Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding (OLO). De gemeente Kalmthout biedt logistieke ondersteuning. Tussen mei 2011 en februari 2014 werden bij Het Kruispunt 668 aanmeldingen geregistreerd.  In functie van verderzetting en uitbreiding van de werking van Het Kruispunt, kende de provincie Antwerpen een subsidie toe voor 3 jaar (2014-2016).

Problemen Op School (PrOS)

Jongeren nemen moeilijkheden waarmee ze worstelen, vaak mee naar school. Dit uit zich soms in gedragsproblemen (spijbelen, agressief gedrag, bedreigingen,...) die zorgen voor een moeilijk lopend schoolparcours en bezorgdheid bij de school. In Mechelen gaat het project Problemen Op School (PrOS) met deze signalen aan de slag en maakt ze terug hanteerbaar voor de school.

Na aanmelding via de medewerker van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wordt de begeleiding gestart via een rondetafelgesprek met alle betrokken actoren (de jongere zelf, de ouders, de school, het CLB en eventueel andere zorgfiguren of hulpverleners). De concrete begeleiding kan divers zijn: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, een korte of lange time-out, een tijdelijk schoolvervangend alternatief (carroussel), herstelgericht werk of een creatief groepsaanbod. De begeleiding is kosteloos dankzij de subsidiëring vanuit de Stad Mechelen. 
Problemen Op School (PrOS) ontstond in 2004 vanuit het samenwerkingsverband tussen CGG De Pont, de Stad Mechelen, het basis- en secundair onderwijs, de CLB’s en PRISMA Steunpunt Onderwijs. In 2006 kwam een uitbreiding naar het basisonderwijs. Sinds 2011 biedt PrOS ook hulp aan volwassenen die kampen met psychologische moeilijkheden om hun schoolloopbaan succesvol te kunnen doorlopen.
Bezoek de website van PrOS.

Elder: Empowering the elderly

Vele onderdelen van de ‘vlierboom’ (of Elder) worden gebruikt voor haar geneeskrachtige en weerstandverhogende eigenschappen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Elder voor het empoweren van ouderen. Het doel van Elder is het verhogen van het psychisch welbevinden van een oudere met een (kwetsbaarheid voor) ernstige psychosociale problemen en/of psychopathologie.

Elder versterkt ook bij hulpverleners die werken met ouderen (op de eerste, tweede en derde lijn) de krachtbronnen in het werken met ouderen. Dit alles doet Elder via groepswerking, narratieve zorg of vorming voor ouderen en het organiseren van intervisie voor hulpverleners die werken met ouderen. Als onderdeel van Elder wil het Expertisecentrum Dementie (ECD) ‘BrOes’ haar steentje bijdragen in het optimaliseren van de opvang van personen met dementie en hun leefomgeving. Daarnaast biedt BrOes ondersteuning aan de Brusselse voorzieningen, actief in de zorg voor personen met dementie. Elder en BrOes zijn een initiatief van CGG Brussel.

Symposium CAW en GGZ: Samen vermaatschappelijken

Op 22 mei 2014 werden tijdens het symposium CAW en GGZ: samen vermaatschappelijken inzichten en handvatten geboden aan wie op vlak van geestelijke gezondheidszorg werkt in samenwerkingsverband(en) tussen het algemeen welzijnswerk (CAW) en tweede- en derdelijns geestelijke gezondheidszorg. Dit alles kaderde zich tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

Een bevraging naar goede praktijken op het werkveld leverde interessante initiatieven op. Een selectie hiervan werd belicht via posters. Tijdens een world café konden deelnemers rond diverse thema’s ervaringen delen. Dit symposium werd georganiseerd door het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, in samenwerking met de Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG), Zorgnet Vlaanderen en SOM-sector CAW. Vind meer informatie op de website van het Steunpunt.