Nieuws

FDGG steunt de open brief aan het gerecht met betrekking tot de uitholling van de wet op bewindvoering (17/03/2013).

"Op Driekoningendag 6 januari 2016 verzonden een 50-tal organisaties en federaties uit de zorgsector een oproep aan de Vlaamse magistratuur, de Hoge Raad voor de Justitie, en de minister van Justitie in verband met de toepassing van de nieuwe wet ‘Bewindvoering’ die kwetsbare personen ook gerechtelijk beschermt. De brief is ondertekend door een aantal federaties die op hun beurt vele tientallen instellingen en verenigingen vertegenwoordigen (ouderverenigingen gehandicapten, Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg, Beschut Wonen...). Andere opmerkelijke ondertekenaars zijn o.m. de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, de Katholieke vereniging Gehandicapten, Inclusie Vlaanderen, Zorgnet-Icuro, Similes Vlaanderen, Onafhankelijk Leven,...

De wet van 17 maart 2013 die de regelingen inzake onbekwaamheid fundamenteel hervormde, kondigde in haar titel niet toevallig een nieuwe beschermingsstatus aan “die strookt met de menselijke waardigheid”. Die nieuwe visie was het resultaat van lange jaren wetgevend werk over alle partijgrenzen heen, en overleg met alle actoren uit de juridische, medische en sociale sector. De wetgever had de uitgesproken bedoeling de juridische onbekwaamheid slechts subsidiair en proportioneel toe te passen via ‘maatwerk’ en uitdrukkelijk bij voorkeur familiale bewindvoerders aan te stellen. 

De Open Brief brengt vooreerst hulde aan de vele magistraten en griffiers die zich met overgave en empathie, tact en energie ingezet hebben voor de nieuwe taken die de wet aan de ‘nabijheidsrechter’ als traditioneel beschermer van de zwakkeren toevertrouwde. Sinds de inwerkingtreding van de wet per 1 september 2014 ontvingen de ondertekenaars echter steeds vaker ernstige alarmsignalen over een feitelijke uitholling van de wettelijke doelstelling in bepaalde regio’s. Zij respecteren scrupuleus de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht en weten uiteraard ook vanuit het eigen werkveld hoe delicaat en moeilijk deze materie is. Zij menen dat de gerechtelijke onafhankelijkheid evenwel niet mag leiden tot rechterlijke onverantwoordelijkheid, willekeur en rechtsonzekerheid. In een aantal gevallen leiden aberrante interpretaties en praktijken tegen geest en letter van de wet tot een feitelijke achteruitgang van het statuut van kwetsbare personen. Waar de wet zelf een wetsevaluatie in het vooruitzicht stelt, kan thans onmogelijk de daarvoor vooropgestelde datum van 2022 afgewacht worden."

link naar het online krantenartikel 
link  van de redactie.be
 

FDGG-nota m.b.t. terugbetaling klinische psychologie, klinische orthopedagogie en psychotherapie

Geestelijke gezondheid(s)(zorg) maakt in onze samenleving in toenemende mate een aandachtsgebied uit. En meer dan terecht, alleen al wanneer men cijfers omtrent ggz-problematieken van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in ogenschouw neemt en de uitdagingen waarvoor we op dit domein in Vlaanderen en België staan.

De beleidsnota van zowel Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de heer Jo
Vandeurzen, als van Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Maggie De
Block, zijn een vertaling van deze maatschappelijke evoluties. Inhakend op deze ontwikkelingen, wordt het toewerken naar een terugbetalingsregeling voor klinische psychologie, klinische orthopedagogie en psychotherapie als een beleidspiste naar voor geschoven.

Gegeven deze beleidsintenties, heeft FDGG haar visie ter zake geformuleerd in de nota De weg naar of de weg vanaf terugbetaling van klinische psychologie, klinische orthopedagogie en psychotherapie?  Deze nota vormt een tweeluik met de FDGG-nota De eerstelijns psychologische functie: toegankelijkheid en organisatie van een breder landschap die u hieronder vindt.

Laat deze nota's met name een instap betekenen in (verdere) dialoog.

FDGG-nota met voorstel van regelgevend kader omtrent eerstelijns psychologische functie (ELPF)

Zowel in de beleidsnota van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, als in de beleidsnota van Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block worden beleidsvoornemens verwoord aangaande de uitbouw van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (soms meer gespecificeerd tot de eerstelijns psychologische functie) met in het bijzonder een luik aangaande financiering.

Inspelend op deze beleidsintenties, heeft FDGG haar visie ter zake geformuleerd in de nota De eerstelijns psychologische functie: toegankelijkheid en organisatie van een breder landschap.

Het spreekt voor zich dat deze nota met name een uitnodiging is tot verdere dialoog.

FDGG-persbericht "Kind op het wachtbankje - CGG op het beklaagdenbankje?"

Naar aanleiding van een artikel DS_27/01/2015 in De Standaard op 27/1 aangaande de wachtlijsten bij CGG met name naar de doelgroep kinderen en jongeren, heeft FDGG dit  persbericht  uitgestuurd.

Mentalis, een nieuw initiatief van FDGG!

Lees alles over Mentalis op de website en in de flyer!