FDGG

Het complexe landschap van de geestelijke gezondheidszorg ondergaat wijzigingen en dit ook in de ondersteunende structuren. Deze evoluties hebben dan ook gevolgen voor FDGG. Na 33 jaar sluit op 1 januari 2019 de Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg haar deuren.

FDGG is in al die jaren geworden wat ze is door de inspanningen van velen. Dank aan allen die hier op één of andere manier aan hebben bijgedragen. Dank ook voor het jarenlange vertrouwen.

Voor vragen omtrent de inhoudelijke werking verwijzen we naar het Steunpunt Geestelijke Gezondheid dat op 1 januari 2019 van start gaat. Contactgegevens: Tenderstraat 14 9000 Gent, tel. 09 221 44 34.

Voor vragen omtrent Suïcidepreventie CGG verwijzen we naar het VLESP .

Voor sectorale vragen en vragen omtrent werkgeverschapsmateries verwijzen we 

naar Zorgnet-Icuro

Voor vragen van administratieve aard kan u terecht bij Annie De Clercq (adc@fdgg.be ).

Wij kijken alvast uit naar een mooie overgang van oud naar nieuw, dit met het vooruitzicht naar en vertrouwen in een nieuw pad richting een betere geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.


Met vriendelijke groeten

namens het voltallige FDGG-Team


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pluralistisch hart voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg.

Als vzw gesticht op 11 december 1986 en met de publicatie van haar statuten in het Belgisch Staatsblad op 30 april 1987, stelde de Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) zich tot doel “de werking en de uitbouw van de ambulante geestelijke gezondheidszorg in de Vlaamse Gemeenschap te bevorderen en de belangen van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg te verdedigen.”

Nu, 32 jaar later, heeft het objectief van deze pluralistische werkgeverskoepel niets aan actualiteit ingeboet. De context is veranderd, dat wel. De FDGG maakt deel uit van de bredere, pluralistische en intersectoraal georiënteerde, werkgeverskoepel SOM . En vermaatschappelijking van zorg is zowat hét hedendaagse modewoord. Beide ontwikkelingen onderstrepen eigenlijk alleen maar de nood aan een krachtige preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz).
 
Precies dàt wil de FDGG doen voor haar leden, de aangesloten Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), en uiteindelijk voor de mensen en hun omgeving die beroep doen op de zorg en ondersteuning vanuit de preventieve en ambulante ggz: telkens weer onderstrepen waar het om gaat en waar het op staat.

De FDGG versterkt en behartigt

In verhouding tot heel wat andere sectoren, is de CGG-sector een kleinere sector op vlak van bijvoorbeeld aantal voorzieningen of tewerkgestelde voltijds equivalenten. Maar met een o zo wezenlijke maatschappelijke bijdrage in tijden dat de WHO ons cijfers voorlegt over het toenemend aantal depressies en andere ernstige psychische klachten, over de mate waarin deze klachten invaliderend zijn voor mensen, enzovoort.

Een sector waarvan het dus de moeite waard is om haar geluiden te versterken. De CGG-sector ziet op jaarbasis ca. 55.000 patiënten. Via deze zorg maar tevens via haar preventieve en dienstverlenende activiteiten heeft de CGG-sector, omzeggens van nature uit, sterke intersectorale banden. En dat voor een totaalbudget, via enveloppefinanciering door de Vlaamse overheid, van om en bij de 60 miljoen euro. Maatschappelijk gezien, uitermate verantwoordbaar besteed, nee?

De FDGG, die onder haar leden enkel CGG heeft, behartigt overtuigd de inzet van deze sector maar met een uitdrukkelijk open vizier, in de geest van SOM. Via het partnerschap met SOM, kan de FDGG ten volle haar betekenis realiseren in de vier pijlers:
•    sociaal overleg,
•    werkgeverschapsmaterie,
•    sociaal ondernemerschap,
•    belangenbehartiging.

Visie

De visie van de FDGG is sterk verbonden met zorginnovatie. Het beleid van de ambulante geestelijke gezondheidszorg wordt met open geest en respect voor ieders overtuiging en in dialoog uitgestippeld. Met de uitgave van de Blauwdruk voor een functie-georiënteerde en regionaal geplande ambulante geestelijke gezondheidszorg stond de FDGG aan de wieg van de herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. De FDGG beschouwt ambulante geestelijke gezondheidszorg als de professionele zorg voor personen met ernstige psychische moeilijkheden die geboden wordt binnen hun meest natuurlijke omgeving, in het perspectief van een volwaardig en menselijk bestaan.

Activiteit

Ter realisatie van de vier pijlers – sociaal overleg, werkgeverschapsmaterie, sociaal ondernemerschap en belangenbehartiging – overlegt en onderhandelt de FDGG (in partnerschap met SOM) namens de aangesloten CGG met andere sectoren, actoren, overheden, vakbonden, ... die actief zijn op het terrein van welzijn en gezondheid in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder.