Foreningen

Vedtægter

Vedtægter for FALS

Vægtægter for FALS: Foreningen af lærer i Samfundsfag (FALS) er en faglig forening for lærere der underviser i samfundsfag j.f. vedtægternes §1. Formål

Vedtægter for Foreningen af lærere i samfundsfag

§ 1 Foreningens navn er "Foreningen af Lærere i Samfundsfag".

§ 2 Foreningens formål er at virke til gavn for undervisningen i samfundsfag ved gymnasieskoler, anerkendte kurser til studentereksamen, kurser til højere forberedelseseksamen og øvrige fortsatte uddannelser.

§ 3 Foreningens formål søges fremmet ved afholdelse af møder og kursus med emner af faglig og pædagogisk art, ved at skaffe artikler af betydning for faget publiceret og ved at fremskaffe pædagogiske hjælpemidler til brug ved undervisningen i samfundsfag. Over for ministerium og undervisningsdirektorat søges fagets interesser fremmet ved deltagelse i arbejdet i faglige udvalg og ved at rejse spørgsmål af principiel karakter.

§ 4 Enhver, der underviser i samfundsfag ved en gymnasieskole, et anerkendt kursus til studentereksamen, kursus til højere forberedelseseksamen eller "en anden fortsat uddannelse" kan optages som medlem af foreningen. Desuden kan andre, som ifølge uddannelse og stilling måtte være interesseret deri, med bestyrelsens samtykke optages som medlemmer. Et medlem, som ophører med undervisningsvirksomhed inden for faget, kan bevare sit medlemsskab af foreningen.

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i efterårssemestret. Den indvarsles mindst 3 uger før afholdelsen ved udsendelse af skrivelse til foreningens medlemmer . Skrivelsen skal indeholde dagsorden for generalforsam­lingen. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning. Godkendes beretningen ikke, skal bestyrelsen afgå og nyvalg finde sted, jf. .reglerne i  paragraf 7 og l0.

§ 6 På den ordinære generalforsamling opstilles en kandidatliste med henblik på valg til bestyrelsen. I perioden forud for generalforsamlingens indkaldelse og til og med generalforsamlingens afholdelse kan kandidater til bestyrelsesvalget anmelde kandidatur. Anmeldelse sker til bestyrelsen.

§7: Valg til bestyrelsen afholdes på Generalforsamlingen af de fremmødte. Både de på Generalforsamlingen fremmødte og ikke-fremmødte medlemmer af FALS kan stille op. 
De på Generalforsamlingen fremmødte medlemmer af FALS vælger den nye bestyrelse blandt de på valglisten opstillede. Hvis antal navne på valglisten svarer til antallet af nye medlemmer, der skal vælges, sker valget ved akklamation. Hvis der er flere navne på valglisten end det antal, der skal vælges, nedsættes en ad hoc valgbestyrelse blandt de på Generalforsamlingen fremmødte. Denne valgbestyrelse udfærdiger stemmesedler. Der kan maksimalt sættes et antal krydser på stemmesedlen svarende til det antal, der skal vælges. Hvis der er flere kandidater end ledige pladser, er der mulighed for at vælge op til to suppleanter. 
Ad hoc valgbestyrelsen organiserer valget på Generalforsamlingen og gennemfører optælling af stemmerne, samt forkynder resultatet.
Resultatet af valget offentliggøres snarest derefter i Samfundsfagsnyt og på foreningens hjemmeside.

§8 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Så vidt det er muligt sikres der kontinuitet ved, at bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt af hinanden i ulige år og i lige år. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, kan nedsætte udvalg til behandling af forskellige sager.


§9 På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant.

§ l0 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af 1/6 af medlemmerne. Den indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan vedtage, at bestyrelsen skal afgå og nyvalg til bestyrelsen finde sted. I tilfælde af sådant nyvalg vælger den ekstraordinære generalforsamling en ny bestyrelse efter reglerne i §7. Kandidatopstilling sker blandt de fremmødte medlemmer, og afstemningsprocedure foregår herefter ifølge de i §7 nævnte regler.

§ 11 Kontingentet fastsættes på en ordinær eller eventuelt en ekstraordinær generalforsamling. Foreningens regnskaber går fra l. august til 31. juli. Foreningen af lærere i Samfundsfag hæfter kun med foreningens egne aktiver og tegnes af formanden.

§ 12 Bestyrelsesmedlemmers rejseudgifter og nødvendige dagpenge under rejser med foreningsformål for øje søges godtgjort efter de til enhver tid gældende direktorale bestemmelser.

§ 13 Ændringer af foreningens love skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til lovændring skal bekendtgøres ved indvarslingen til den generalforsamling, hvor forslaget skal behandles.

§ 14 Overgangsbestemmelser: Ved valget i 1976 nyvælges 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den af de valgte, der har opnået det mindste stemmetal, går af efter 1 år. Vedtaget på den stiftende generalforsamling 20.10.69, revideret på generalforsamlingen 17.10.71, på ekstraordinær generalforsamling 11.0 1.73, på generalforsamling d. 17.10.76 og igen på generalforsamling d. 25.11.83, 8.11.07 og 30.10.08.

 

Ċ
Ditte Nørtoft Nielsen,
Nov 16, 2015, 2:02 AM
Comments