Källkritik

Vad betyder Källkritik?

Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om  källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad. Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits. 

Det är viktigt att fundera över källans relevans och trovärdighet.
 • Relevans handlar om i vilken mån källan är användbar i förhållande till din frågeställning.
 • Trovärdighet innebär att ställa klassiska källkritiska frågor om källans avsändare, syfte och tendens (se nästa spalt).


Vad är en källa?

En källa är den plats, den sak eller den person som vi hämtar information ifrån. De kan vara:

 • skriftliga (böcker, tidningsartiklar, brev, mail - text)
 • muntliga (intervjuer, tal, inspelningar, föredrag)
 • materiella (fysiska saker som visar att saker har hänt såsom ruiner, runstenar, dagbok)
 • visuella (bilder, fotografier)
 • audovisuella (filmer, tv-program)

En annan viktig sak att tänka på när ni granskar källor är att de delas upp enligt följande:
 • Primär- eller förstahandskälla (informationens ursprung, t.ex en intervjuad person.). Den bästa formen av källa. Det vill säga så fort någon annan säger, skriver eller sammanfattar någon annan så blir det en sekundärkälla.
 • Sekundär- eller andrahandskälla (består av information som använts, tolkats eller återberättats av någon annan. En sekundärkälla kan innehålla information från olika källor vilket kan vara bra om man vill visa olika åsikter kring ett ämne till exempel.
 • Tredjepartskälla (återger det som sekundärkällan har återgett.). Dessa källor kan ni alltså inte vara lika säkra på att de stämmer men de är ofta användbara för att gå vidare i sitt sökande efter primärkällor. Det vill säga sök efter de källor som tredjepartskällan har använt.

Källkritisk metod

Det finns fyra kriterier och begrepp inom källkritiken som ni behöver förstå:
 • Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk?
 • Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? 
 • Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? På vilket sätt hör den ihop med andra källor? Och vilka källor?
 • Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse företräds? Vad vill avsändaren egentligen? Finns det åsikter som inte håller med i källan? Var kommer dessa åsikter från?
För att på att lättare sätt få med de fyra kriterierna när ni tänker källkritiskt kan ni ställa er frågan:

Vem säger vad till vem i vilket syfte och när?

Vem? Vem har skrivit informationen? Är det någon som kan ämnet bra? Vem är det som står bakom - en organisation, ett företag, en skola, en privatperson, ett politiskt parti? Vet du inte vem som skrivit texten så kan du inte helt säkert säga att det är en trovärdig text?

Vad? Stämmer innehållet? Låter det rimligt? Kan du hitta samma information någon annanstans?  Är de källorna trovärdiga? Kan du leta upp källorna som din källa hänvisar till?

Till vem? Vem är den tänkta mottagaren? Riktar man sig till barn eller vuxna? Till allmänheten eller till de som redan är väldigt kunniga inom ämnet?

Varför/I vilket syfte? Varför publiceras informationen? Vad är det man vill? Informera? Vill man sälja något, uppmärksamma något särskilt, väcka debatt och känslor? På vilka sätt tror du att detta kan påverka informationen?

När? Har det hänt viktiga saker inom ditt ämne under en viss tidsperiod? Var passar informationen in i den tidsperioden? Har informationen hunnit bli gammal? Detta är olika viktigt beroende på vad det är för information du letar efter.

Källhänvisningar

 
Använd www.citethisforme.com om ni behöver mer hjälp med er källförteckning.
 

KÄLLKRITIK - vad är viktigt?

 Filmer om källkritik
Tre filmklipp där vi kan följa en översiktlig genomgång av vad källkritik innebär, samt en mer grundlig genomgång som förklarar källkritikens olika begrepp bättre.

Översikt Källkritik

 
 

YouTube-video

 
 
Comments